Informacja Administratora

Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), Dz. U. UE. L. 2016.119.1 z dnia 4 maja 2016r., dalej RODO informuję:
1. dane Administratora i Inspektora Ochrony Danych znajdują się w linku „Ochrona danych osobowych”,
2. Pana/Pani dane osobowe w postaci adresu IP, są przetwarzane w celu udostępniania strony internetowej oraz wypełnienia obowiązków prawnych spoczywających na administratorze(art.6 ust.1 lit.c RODO),
3. jeżeli korzysta Pan/Pani z odnośnika na stronie będącego adresem e-mail placówki to zgadza się Pan/Pani na przetwarzanie danych w celu udzielenia odpowiedzi,
4. dane osobowe mogą być przekazywane organom państwowym, organom ochrony prawnej (Policja, Prokuratura, Sąd) lub organom samorządu terytorialnego w związku z prowadzonym postępowaniem,
5. Pana/Pani dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowej,
6. Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie przez okres i w zakresie niezbędnym do realizacji celu przetwarzania,
7. przysługuje Panu/Pani prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,
8. ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych,
9. podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest fakultatywne (dobrowolne) w celu udostępnienia strony internetowej,
10. Pana/Pani dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanym procesom podejmowania decyzji przez Administratora, w tym profilowaniu.
zamknij

Oferta

W PPP 22 wykonywane są diagnozy:
 1. Psychologiczna
  ukierunkowana na rozpoznanie i ocenę dojrzałości emocjonalnej i społecznej oraz rozwoju poznawczego w celu wspierania i wywołania pozytywnych zmian w środowisku rodzinnym dziecka.

 2. Pedagogiczna
  ukierunkowana na rozpoznanie i ocenę: sprawności funkcjonowania aparatu motorycznego (motoryka duża i mała), funkcji wzrokowo-przestrzennych i wzrokowo-ruchowych, funkcji słuchowo-językowych, myślenia operacyjnego (w kontekście dojrzałości do uczenia się matematyki) i przetwarzania materiału liczbowego, możliwości poznawczych, sfery emocjonalno-motywacyjnej, lateralizacji; diagnoza pedagogiczna służy opisaniu aktualnego poziomu wiadomości i umiejętności szkolnych w zakresie czytania i pisania oraz nabywania umiejętności matematycznych, wyjaśnieniu przyczyn niepowodzeń szkolnych i wskazaniu sposobów pracy z uczniem.

 3. Logopedyczna
  ukierunkowana na ocenienie budowy i sprawności aparatu artykulacyjnego, oddechowego i fonacyjnego, ocenę poziomu rozwoju językowego dziecka.

 4. Procesów integracji sensorycznej
  badanie procesów integracji sensorycznej pod kątem, na ile dezorganizują zachowanie i naukę dziecka.

 5. Warnkego
  umożliwia określenie poziomu przetwarzania informacji słuchowych, wzrokowych i motorycznych przez układ nerwowy. Podczas diagnozy badamy funkcje leżące u podstaw prawidłowego rozwoju umiejętności czytania i pisania oraz porównujemy uzyskane przez badanego wyniki z odpowiednimi dla wieku normami. Na podstawie badania opracowujemy indywidualny plan terapii.
Prowadzimy terapie:
 1. Psychologiczną
  zalecaną w przypadku: problemów emocjonalnych (np. trudności w radzeniu sobie ze smutkiem, złością, bezradnością, lękiem), problemów z zachowaniem
  (na przykład: jedzeniem, zachowaniami antyspołecznymi), zachowaniami autodestrukcyjnymi, problemów w postrzeganiu siebie, zmagania się z trudną sytuacją rodzinną lub rówieśniczą.

 2. Pedagogiczną
  skupiającą się na usprawnianiu zaburzonych funkcji percepcyjno-motorycznych istotnych w opanowaniu umiejętności czytania i pisania oraz nabywania umiejętności matematycznych, budowaniu pozytywnych emocji związanych z procesem uczenia się, aktywizowaniu wszystkich właściwości intelektualnych i osobowościowych ucznia.

 3. Logopedyczną
  zajmującą się korygowaniem nieprawidłowości artykulacyjnych występujących w wymowie dzieci, wyrównywaniem opóźnień rozwoju mowy, rozwijaniem prawidłowej dla wieku sprawności językowej.

 4. Procesów integracji sensorycznej
  polegającą na wzmacnianiu procesów nerwowych leżących u podstaw konkretnych umiejętności (w sferze motorycznej, emocjonalnej; funkcji poznawczych i językowych) przyczyniając się do większej efektywności uczenia się oraz poprawy samooceny.

 5. EEG-Biofeedback
  dostarczającą informacji, która pomaga w procesie uczenia się; trenujący wie, jak fale mózgowe samemu harmonizować tzn. dostrzega, kiedy jest skoncentrowany, a kiedy przestaje się koncentrować, dzięki czemu, tak modyfikuje jego pracę, aby funkcjonował efektywnie.
  Wskazania – trening przeznaczony dla dzieci i młodzieży w wieku szkolnym z zaburzeniami pamięci i koncentracji uwagi, problemami szkolnymi, dysleksją, dysortografią, reakcjami stresowymi, agresją.
  Terapia możliwa jest tylko po uprzedniej konsultacji neurologicznej (niezbędne jest zaświadczenie o braku przeciwwskazań terapii EEG-Biofeedback).

 6. Warnkego
  przeznaczoną do pracy z dziećmi i osobami dorosłymi, u których występują trudności w zakresie prawidłowego czytania, pisania i mówienia. Z metody tej korzystają również osoby z zaburzeniami koncentracji uwagi, pamięci, koordynacji wzrokowo-ruchowej. Terapia możliwa jest tylko po uprzedniej diagnozie i dostarczeniu aktualnego wyniku badania słuchu. Do treningu automatyzacji wykorzystywany jest specjalistyczny sprzęt Brain-Boy. Urządzenie zawiera zestaw programów treningowych przypominających gry, które usprawniają podstawowe funkcje przetwarzania spostrzeżeń w odniesieniu do zmysłu słuchu, wzroku i funkcji ruchowych. Trening wpływa pozytywnie na: rozumienie mowy, poziom koncentracji uwagi, tempo czytania, czytanie ze zrozumieniem, pisownię i wiele innych. Czas trwania jednego treningu to 10–30 minut.
Doradztwo zawodowe

Rozpoznawanie potrzeb i oczekiwań, zainteresowań, predyspozycji zawodowych oraz uzdolnień uczniów bezpośrednio w szkołach. Udzielanie informacji zwrotnej w kontekście planowania kształcenia i kariery zawodowej. Indywidualne porady, konsultacje dla dzieci, młodzieży i rodziców, wspomagające podejmowanie decyzji edukacyjnych i zawodowych na terenie poradni.

Oferta doradcy zawodowego:

 • Poradnictwo indywidualne i grupowe
 • Zajęcia z doradztwa zawodowego w wybranych szkołach
 • Badania diagnostyczne w wybranych szkołach
 • Współpraca ze szkołami, organizacja spotkań szkoleniowo-informacyjnych
 • Spotkanie z koordynatorami doradztwa zawodowego
 • Warsztaty na terenie poradni.
Terapia rodzin

Terapia rodzin jest procesem leczenia w sytuacji, gdy dziecko w rodzinie ma problemy emocjonalne, społeczne, psychiczne znacznie utrudniające bądź uniemożliwiające prawidłowe funkcjonowanie.
Psychoterapia indywidualna, jako forma leczenia dziecka, jest niewystarczająca, ponieważ ,,niezmienne” funkcjonowanie rodziny, jeśli chodzi o komunikację, podział ról, strukturę, powoduje, że pomoc indywidualna staje się nieefektywna bądź krótkotrwała.

Spotkanie terapeuty rodzinnego polega na dialogu z całą rodziną i ma na celu zrozumienie mechanizmów ważnych dla powstania i podtrzymania objawu u dziecka oraz poszukania sposobów korekty niewłaściwych przekonań, postaw, komunikacji w rodzinie.

Często problemy związane z funkcjonowaniem dziecka w rodzinie, przedszkolu, najbliższym środowisku, powodują bardzo silne, trudne emocje, które uniemożliwiają konstruktywne interakcje w rodzinie i blokują możliwość zmiany, osoba z zewnątrz (terapeuta rodzinny) jest bezpiecznym kanalizatorem zmian, pozwalającym rodzinie własnymi siłami znaleźć najlepsze rozwiązanie w trudnej sytuacji.

Do takiej formy pomocy zapraszane są rodziny, w których występują kłopoty wychowawcze, odmienne style wychowawcze, sytuacja okołorozwodowa, problemy wynikające ze złej adaptacji w nowej fazie rozwoju, problemy emocjonalne jednego z członków rodziny: wycofanie społeczne, zaburzenia zachowania, objawy psychosomatyczne, zaburzenia nerwicowe, agresja bądź autoagresja, zaburzenia odżywiania.