Informacja Administratora

Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), Dz. U. UE. L. 2016.119.1 z dnia 4 maja 2016r., dalej RODO informuję:
1. dane Administratora i Inspektora Ochrony Danych znajdują się w linku „Ochrona danych osobowych”,
2. Pana/Pani dane osobowe w postaci adresu IP, są przetwarzane w celu udostępniania strony internetowej oraz wypełnienia obowiązków prawnych spoczywających na administratorze(art.6 ust.1 lit.c RODO),
3. dane osobowe mogą być przekazywane organom państwowym, organom ochrony prawnej (Policja, Prokuratura, Sąd) lub organom samorządu terytorialnego w związku z prowadzonym postępowaniem,
4. Pana/Pani dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowej,
5. Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie przez okres i w zakresie niezbędnym do realizacji celu przetwarzania,
6. przysługuje Panu/Pani prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,
7. ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych,
8. podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest fakultatywne (dobrowolne) w celu udostępnienia strony internetowej,
9. Pana/Pani dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanym procesom podejmowania decyzji przez Administratora, w tym profilowaniu.
zamknij

Oferta

W PPP22 wykonywane są diagnozy:
 • Psychologiczna

ukierunkowana na rozpoznanie i ocenę dojrzałości emocjonalnej i społecznej oraz rozwoju poznawczego w celu wspierania i wywołania pozytywnych zmian w środowisku rodzinnym dziecka.

 • Pedagogiczna

ukierunkowana na rozpoznanie i ocenę: sprawności funkcjonowania aparatu motorycznego (motoryka duża i mała), funkcji wzrokowo-przestrzennych i wzrokowo-ruchowych, funkcji słuchowo-językowych, myślenia operacyjnego (w kontekście dojrzałości do uczenia się matematyki) i przetwarzania materiału liczbowego, możliwości poznawczych, sfery emocjonalno-motywacyjnej, lateralizacji; diagnoza pedagogiczna służy opisaniu aktualnego poziomu wiadomości i umiejętności szkolnych w zakresie czytania i pisania oraz nabywania umiejętności matematycznych, wyjaśnieniu przyczyn niepowodzeń szkolnych oraz wskazaniu sposobów pracy z uczniem.

 • Logopedyczna

ukierunkowana na ocenienie budowy i sprawności aparatu artykulacyjnego, oddechowego i fonacyjnego, ocenę poziomu rozwoju językowego dziecka.

 • Procesów integracji sensorycznej

badanie procesów integracji sensorycznej pod kątem na ile dezorganizują zachowanie i naukę dziecka.

 • Warnkego

Diagnoza Warnkego umożliwia określenie poziomu przetwarzania informacji słuchowych, wzrokowych i motorycznych przez układ nerwowy. Podczas diagnozy badamy funkcje leżące u podstaw prawidłowego rozwoju umiejętności czytania i pisania i porównujemy uzyskane przez badanego wyniki z odpowiednimi dla wieku normami. Na podstawie badania opracowujemy indywidualny plan  terapii.

Prowadzimy terapie:
 • Psychologiczną

zalecana w przypadku: problemów emocjonalnych (np. trudności w radzeniu sobie ze smutkiem, złością, bezradnością, lękiem), problemów z zachowaniem (na przykład: jedzeniem, zachowaniami antyspołecznymi), zachowaniami autodestrukcyjnymi, problemów w postrzeganiu siebie, zmagania się z trudną sytuacją rodzinną lub rówieśniczą.

 • Pedagogiczną

skupia się na usprawnianiu zaburzonych funkcji percepcyjno-motorycznych istotnych w opanowaniu umiejętności czytania i pisania oraz nabywania umiejętności matematycznych, budowaniu pozytywnych emocji związanych z procesem uczenia się, aktywizowaniu wszystkich właściwości intelektualnych i osobowościowych ucznia.

 • Logopedyczną

korygowanie nieprawidłowości artykulacyjnych występujących w wymowie dzieci, wyrównywanie opóźnień rozwoju mowy, rozwijanie prawidłowej dla wieku sprawności językowej

 • Procesów integracji sensorycznej

terapia polegająca na wzmacnianiu procesów nerwowych leżących u podstaw konkretnych umiejętności (w sferze motorycznej, emocjonalnej; funkcji poznawczych i językowych) przyczyniając się do większej efektywności uczenia się oraz poprawy samooceny.

 • EEG-Biofeedback

Terapia dostarcza informacji, która pomaga w procesie uczenia się. Trenujący wie, jak fale mózgowe samemu harmonizować tzn. dostrzega, kiedy jest skoncentrowany, a kiedy przestaje się koncentrować. Dzięki czemu tak modyfikuje jego pracę, aby funkcjonował efektywnie.

Wskazania trening przeznaczony dla dzieci i młodzieży w wieku szkolnym z zaburzeniami pamięci i koncentracji uwagi, problemami szkolnymi, dysleksją, dysortografią, reakcjami stresowymi, agresją. Terapia możliwa jest tylko po uprzedniej konsultacji neurologicznej (niezbędne jest zaświadczenie o braku przeciwwskazań terapii EEG-Biofeedback).

 • Warnkego 

Przeznaczona jest do pracy z dziećmi i osobami dorosłymi, u których występują trudności w zakresie prawidłowego czytania, pisania i mówienia. Z metody tej korzystają również osoby z zaburzeniami koncentracji uwagi, pamięci, koordynacji wzrokowo-ruchowej. Terapia możliwa jest tylko po uprzedniej diagnozie i dostarczeniu aktualnego wyniku badania słuchu.

Do treningu automatyzacji wykorzystywany jest specjalistyczny sprzęt Brain-Boy. Urządzenie zawiera zestaw programów treningowych przypominających gry, które usprawniają podstawowe funkcje przetwarzania spostrzeżeń w odniesieniu do zmysłu słuchu, wzroku i funkcji ruchowych. Trening wpływa pozytywnie na : rozumienie mowy, poziom koncentracji uwagi, tempo czytania, czytanie ze zrozumieniem, pisownie i wiele innych. Czas trwania jednego treningu to 1030 minut.

Doradztwo zawodowe:

Rozpoznawanie potrzeb i oczekiwań, zainteresowań, predyspozycji zawodowych oraz uzdolnień uczniów bezpośrednio w szkołach. Udzielanie informacji zwrotnej w kontekście planowania kształcenia i kariery zawodowej.

Indywidualne porady, konsultacje dla dzieci, młodzieży i rodziców wspomagające podejmowanie decyzji edukacyjnych i zawodowych na terenie Poradni.

Oferta doradcy zawodowego:

 • Poradnictwo indywidualne i grupowe
 • Zajęcia z doradztwa zawodowego w wybranych szkołach
 • Badania diagnostyczne w wybranych szkołach
 • Współpraca ze szkołami, organizacja spotkań szkoleniowo-informacyjnych
 • Spotkanie z koordynatorami doradztwa zawodowego
 • Warsztaty na terenie poradni.

Zapraszam do współpracy z doradcą zawodowym z Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej nr 22.

Terapia rodzin:

Terapia rodzin jest procesem leczenia, w sytuacji, gdy dziecko w rodzinie ma problemy emocjonalne, społeczne, psychiczne znacznie utrudniające bądź uniemożliwiające prawidłowe funkcjonowanie. Psychoterapia indywidualna jako forma leczenia dziecka jest niewystarczająca, ponieważ ,,niezmienne” funkcjonowanie rodziny, jeśli chodzi o komunikację, podział ról, strukturę, powoduje, że pomoc indywidualna staje się nieefektywna bądź krótkotrwała.

Spotkanie terapeuty rodzinnego polega na dialogu z całą rodziną i ma na celu zrozumienie mechanizmów ważnych dla powstania i podtrzymania objawu u dziecka oraz poszukania sposobów korekty niewłaściwych przekonań, postaw, komunikacji w rodzinie.

Często problemy związane z funkcjonowaniem dziecka w rodzinie, przedszkolu, najbliższym środowisku, powodują bardzo silne, trudne emocje, które uniemożliwiają konstruktywne interakcje w rodzinie i blokują możliwość zmiany, osoba z zewnątrz (terapeuta rodzinny) jest bezpiecznym kanalizatorem zmian, pozwalającym rodzinie własnymi siłami znaleźć najlepsze rozwiązanie w trudnej sytuacji.

Do takiej formy pomocy zapraszane są rodziny, w których występują kłopoty wychowawcze, odmienne style wychowawcze, sytuacja okołorozwodowa, problemy wynikające ze złej adaptacji w nowej fazie rozwoju, problemy emocjonalne jednego z członków rodziny: wycofanie społeczne, zaburzenia zachowania, objawy psychosomatyczne, zaburzenia nerwicowe, agresja bądź autoagresja, zaburzenia odżywiania.