PORADNIA PSYCHOLOGICZNO - PEDAGOGICZNA NR 22
zmień kontrast
A+  A-
BIP

Zespół Psychologiczno-Pedagogiczny

Poradnia prowadzi działalność profilaktyczną, psychoedukacyjną, diagnostyczną i terapeutyczną poprzez realizację następujących zadań:

  1. diagnozowanie poziomu rozwoju, potrzeb i możliwości oraz zaburzeń przyczyn niepowodzeń edukacyjnych, specyficznych trudności w uczeniu się,
  2. Wspomaganie wszechstronnego rozwoju dzieci i młodzieży (zwłaszcza szczególnie uzdolnionych, niepełnosprawnych społecznie, zagrożonych niedostosowaniem społecznym, ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się, z zaburzeniami komunikacji językowej, z chorobami przewlekłymi), efektywności uczenia się, nabywania i rozwijania umiejętności negocjacyjnego rozwiązywania konfliktów i problemów oraz innych umiejętności z zakresu komunikacji społecznej,
  3. profilaktyka uzależnień - udzielanie pomocy dzieciom i młodzieży z grup ryzyka oraz ich rodzicom lub opiekunom prawnym,
  4. terapia zaburzeń rozwojowych i zachowań dysfunkcyjnych, niedostosowanych społecznie, lub zagrożonych niedostosowaniem społecznym i ich rodzin,
  5. pomoc rodzicom i nauczycielom w diagnozowaniu i rozwijaniu potencjalnych możliwości dzieci i młodzieży,
  6. wspomaganie wychowawczej i edukacyjnej funkcji przedszkola, szkoły lub placówki w tym udzielanie nauczycielom pomocy w rozwiązywaniu problemów dydaktyczno - wychowawczych,
  7. wspomaganie dzieci i młodzieży z trudnościami adaptacyjnymi związanymi z różnicami kulturowymi lub ze zmianą środowiska edukacyjnego w tym związanymi z wcześniejszym kształceniem za granicą,
  8. współpraca z przedszkolami, szkołami i placówkami przy opracowywaniu i realizowaniu indywidualnych programów edukacyjno - terapeutycznych,
  9. współpraca ze szkołami i placówkami w rozpoznawaniu u uczniów specyficznych trudności w uczeniu się, w tym ryzyka wystąpienia specyficznych trudności w uczeniu się u uczniów klas I - III szkoły podstawowej,
  10. udzielanie we współpracy z placówkami doskonalenia nauczycieli, wsparcia merytorycznego nauczycielom, wychowawcom grup wychowawczych i specjalistom udzielającym pomocy psychologiczno - pedagogicznej w przedszkolach, szkołach i placówkach.

 

Zadania realizowane są przez różnorodne formy pracy zarówno na terenie Poradni, jak i poza nim, w szczególności w przedszkolach, szkołach i placówce oraz środowisku rodzinnym dzieci i młodzieży: diagnoze i terapię indywidualną, terapię grupową, działania psychoedukacyjne, informacyjne, profilaktyczne, konsultacje i  indywidualne poradnictwo psychologiczno-pedagogiczne, opiniowanie, prowadzenie grup wsparcia, mediacje, interwencję kryzysową.Serwkom Sp. z o.o.