PORADNIA PSYCHOLOGICZNO - PEDAGOGICZNA NR 22
zmień kontrast
A+  A-
BIP

Wczesne wspomaganie rozwoju

Co to jest wczesne wspomaganie rozwoju?

Wczesne wspomaganie rozwoju jest to forma pomocy dzieciom niepełnosprawnym oraz zagrożonym niepełnosprawnością i ich rodzicom. Minister Edukacji Narodowej i Sportu 4 kwietnia 2005 r. wydało rozporządzenie w prawie organizowania wczesnego wspomagania rozwoju dzieci (Dz. U. Nr 68, poz. 587). Dzięki temu rozporządzeniu wszystkie niepełnosprawne i zagrożone niepełnosprawnością dzieci mają możliwość otrzymania bezpłatnej, kompleksowej, profesjonalnej pomocy. Wczesnym wspomaganiem rozwoju są objęte dzieci niepełnosprawne od urodzenia, dzieci od momentu wykrycia u nich niepełnosprawności aż do podjęcia obowiązku szkolnego oraz dzieci zagrożone niepełnosprawnością.

Zajęcia organizowane są w ramach wczesnego wspomagania mają  na celu pobudzenie, stymulowanie, psychoruchowego i społecznego rozwoju dziecka oraz poprawę funkcjonowania dziecka. Zajęcia te prowadzone są nieodpłatnie, zależnie od potrzeb dziecka przez wybranych specjalistów, m.in.: logopedę, psychologa, pedagoga, rehabilitanta. Wymiar godzin jest określony przepisami i wynosi od 4 do 8 godzin w miesiącu. Zajęcia odbywają się zazwyczaj w określonych placówkach, które prowadzą zajęcia w ramach wczesnego wspomagania rozwoju - np. w przedszkolach, poradniach psychologiczno - pedagogicznych, ośrodkach wczesnej interwencji.

Termin dziecko zagrożone niepełnosprawnością oznacza dziecko z grupy wysokiego ryzyka ciążowo-porodowego, u którego lekarz stwierdza zagrożenie nieprawidłowym rozwojem, niepełnosprawnością lub upośledzeniem czynności fizycznych. Termin dziecko niepełnosprawne oznacza dziecko, u którego lekarz stwierdził nieprawidłowy rozwój, wady wrodzone lub inne upośledzenia, posiadające orzeczenie w rozumieniu przepisów ustawy o rehabilitacji.

 

Co zrobić, by dziecko mogło uczęszczać na zajęcia z wczesnego wspomagania rozwoju?

Aby dziecko mogło być objęte zajęciami wczesnego wspomagania rozwoju, musi posiadać opinię o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju.

 

Gdzie uzyskuje się opinię o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju?

Opinia o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju jest wydawana przez zespoły orzekające działające w publicznych oraz niepublicznych poradniach psychologiczno-pedagogicznych, w tym specjalistycznych. Należy się udać do poradni właściwej dla miejsca zameldowania lub właściwej dla przedszkola, którym się opiekuje. Pracownicy tych placówek poinformują, co jest potrzebne, by starać się o wydanie opinii o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju.

 

Co jest wymagane przy staraniu się o otrzymanie opinii o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju?

Aby zespół orzekający działający w danej poradni mógł rozpatrzyć, czy zachodzi potrzeba wydania ww.opinii, dziecko musi mieć wykonane badania psychologiczno-pedagogiczne, logopedyczne. Zostaną one wykonane w poradni psychologiczno - pedagogicznej (w poradni publicznej - nieodpłatnie). Dodatkowo rodzice lub prawni opiekunowie dziecka muszą dostarczyć do poradni następujące dokumenty:

  • zaświadczenie lekarskie na druku (otrzymanym w poradni),
  • opinię przedszkola, jeśli dziecko uczęszcza do niego,
  • wniosek rodziców o wydanie opinii o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju (druk otrzymany w poradni)

 

Co należy zrobić, kiedy dziecko uzyska opinię o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju?

Z opinią rodzice muszą udać się do placówki, która realizuje zajęcia w ramach wczesnego wspomagania rozwoju. Może to być m.in.:

  • poradnie psychologiczno-pedagogiczna,
  • przedszkole integracyjne,
  • przedszkole ogólnodostępne,
  • specjalny ośrodek szkolno - wychowawczy,
  • ośrodek rehabilitacyjno-edukacyjno-wychowawczy,
  • środek wczesnej interwencji.

W wybranej placówce można uzyskać szczegółowe informacje, jak będzie wyglądała organizacja zajęć w ramach wczesnego wspomagania rozwoju.

 Serwkom Sp. z o.o.