PORADNIA PSYCHOLOGICZNO - PEDAGOGICZNA NR 22
zmień kontrast
A+  A-
BIP

Szkoła Podstawowa

 

 
OFERTA DZIAŁAŃ PROWADZONYCH PRZEZ PORADNIĘ
PSYCHOLOGICZNO – PEDAGOGICZNĄ NR 22 W WARSZAWIE
DLA DZIECI, NAUCZYCIELI, RODZICÓW
 PLACÓWEK PRZEDSZKOLNYCH
 
ROK SZKOLNY 2019/2020

­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­_____________________________________________________________________________________________

,,Nie ma dzieci – są ludzie; ale o innej skali pojęć, innym zasobie doświadczenia,
innych popędach, innej grze uczuć.” 
                                                                                           Janusz Korczak
 
Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna nr 22
Warszawa, ul. Malownicza 31,
Tel. (22) 846-19-18

 

DZIECI POMOC INDYWIDUALNA

Diagnoza psychologiczna ukierunkowana na: wspieranie dojrzałości emocjonalnej i społecznej, wyrównywanie deficytów w zakresie rozwoju poznawczego, wywołanie pozytywnych zmian w środowisku rodzinnym dziecka.

Terapia psychologiczna zalecana w przypadku: problemów emocjonalnych (np. trudności w radzeniu sobie ze smutkiem, złością, bezradnością, lękiem), problemów z zachowaniem (na przykład: jedzeniem, zachowaniami antyspołecznymi), zachowaniami autodestrukcyjnymi, problemy w postrzeganiu siebie, zmagania się z trudną sytuacją rodzinną lub rówieśniczą.

Poradnictwo psychologiczne: działania mające na celu pomoc w zrozumieniu problemu
i zaplanowania kroków zmierzających do poradzenia sobie z nim.

Diagnoza pedagogiczna ukierunkowana na doskonalenie sprawności funkcjonowania aparatu motorycznego – motoryka, funkcji wzrokowo-przestrzennych, umiejętności orientacji w przestrzeni, sfery słuchowo-językowej, możliwości poznawczych, sprawności sfery emocjonalno-motywacyjnej, lateralizacji.

Terapia pedagogiczna skupia się na usprawnianiu zaburzonych funkcji istotnych w opanowaniu umiejętności czytania i pisania,  budowaniu pozytywnych emocji związanych z procesem uczenia się, aktywizowaniu wszystkich właściwości intelektualnych i osobowościowych ucznia.

Diagnoza i terapia logopedyczna ukierunkowana na przesiewowe badania logopedyczne oceniające sprawność aparatu artykulacyjnego i korygowanie nieprawidłowości artykulacyjnych występujących w wymowie dzieci,  wyrównywanie opóźnień rozwoju mowy, rozwijanie prawidłowej dla wieku sprawności językowej.

Diagnoza i terapia procesów integracji sensorycznej: badanie procesów integracji sensorycznej pod kątem na ile dezorganizują zachowanie i naukę dziecka; terapia polegająca na wzmacnianiu procesów nerwowych leżących u podstaw konkretnych umiejętności (w sferze motorycznej, emocjonalnej; funkcji poznawczych i językowych) przyczyniając się do większej efektywności uczenia się oraz poprawy samooceny.

Terapia EEG- Biofeedback jest NIEINWAZYJNĄ metodą terapii, opartą na wyspecjalizowanej technice komputerowej. Jest to terapia, dzięki której trenujący w sposób świadomy uczy się zmieniać wzorzec wytwarzanych fal w mózgu, tak aby mózg pracował wydajnej i szybciej.

Terapia dostarcza informacji, która pomaga w procesie uczenia się. Trenujący wie jak fale mózgowe samemu harmonizować tzn. dostrzega kiedy jest skoncentrowany, a kiedy przestaje się koncentrować. Dzięki czemu tak modyfikuje jego pracę, aby funkcjonował efektywnie.

Wskazania - trening przeznaczony dla dzieci i młodzieży w wieku szkolnym z zaburzeniami pamięci i koncentracji uwagi, problemami szkolnymi, dysleksją, dysortografią, reakcjami stresowymi, agresją.

Terapia możliwa jest tylko po uprzedniej konsultacji neurologicznej (niezbędne jest zaświadczenie o braku przeciwwskazań terapii EEG-Biofeedback).

Metoda Warnke’go  przeznaczona jest do pracy z dziećmi i osobami dorosłymi, u których występują trudności w zakresie prawidłowego czytania, pisania i mówienia. Z metody tej korzystają również osoby z zaburzeniami koncentracji uwagi, pamięci, koordynacji wzrokowo – ruchowej.

 Terapia możliwa jest tylko po uprzedniej diagnozie oraz braku przeciwskazań, po dostarczeniu aktualnych badań lekarskich.

Diagnoza jest pierwszym krokiem terapii. Umożliwia ona określenie poziomu przetwarzania informacji słuchowych, wzrokowych i motorycznych przez układ nerwowy. Podczas diagnozy badamy funkcje leżące u podstaw prawidłowego rozwoju umiejętności czytania i pisania i porównujemy uzyskane przez badanego wyniki z odpowiednimi dla wieku normami. Na podstawie badania opracowujemy indywidualny plan  terapii.

Na pierwszorazową wizytę należy zgłosić się z aktualnymi badaniami:

-wzroku

-testem słyszenia (audiometria tonalna- badanie wykonuje laryngolog w celu sprawdzenia słyszenia obwodowego)

Podczas diagnozy będzie przeprowadzony krótki wywiad z rodzicem

Trening – przebieg

Do treningu automatyzacji wykorzystywany jest specjalistyczny sprzęt Brain-Boy.  Urządzenie zawiera zestaw programów treningowych przypominających gry, które usprawniają podstawowe funkcje przetwarzania spostrzeżeń w odniesieniu do zmysłu słuchu, wzroku i funkcji ruchowych.  Trening wpływa pozytywnie na : rozumienie mowy, poziom koncentracji uwagi, tempo czytania, czytanie ze zrozumieniem, pisownie i wiele innych. Czas trwania jednego treningu to 10-30 minut

Terapia to codziennie spotkania, orientacyjny cykl to 30 spotkań.

Doradztwo zawodowe

Rozpoznawanie potrzeb i oczekiwań, zainteresowań, predyspozycji zawodowych oraz uzdolnień uczniów bezpośrednio w szkołach. Udzielanie informacji  zwrotnej w kontekście planowania kształcenia i kariery zawodowej.

Indywidualne porady, konsultacje dla dzieci, młodzieży i rodziców wspomagające podejmowanie decyzji edukacyjnych i zawodowych na terenie Poradni.

Oferta doradcy zawodowego:

 1. Poradnictwo indywidualne i grupowe
 2. Zajęcia z doradztwa zawodowego w wybranych szkołach
 3. Badania diagnostyczne w wybranych szkołach
 4. Współpraca ze szkołami, organizacja spotkań szkoleniowo – informacyjnych
 5. Spotkanie z koordynatorami doradztwa zawodowego
 6. Warsztaty na terenie poradni.

Zapraszam do współpracy z doradcą zawodowym z Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej nr 22.

 

ZAJĘCIA WARSZTATOWE DLA DZIECI:

 

TYTUŁ PROGRAMU

ADRESACI PROGRAMU

KRÓTKI OPIS PROGRAMU

PROWADZĄCY

INFORMACJE PRAKTYCZNE

         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         

INDYWIDUALNE FORMY WSPARCIA

 • Indywidualna pomoc psychologiczna.
 • Pomoc psychologiczna w rozwiązywaniu problemów dziecka w domu i szkole.
 • Konsultacje wychowawcze i rozwojowe.
 • Pomoc psychologiczna i terapeutyczna w obszarze trudności rodzica wpływających na funkcjonowanie i rozwój dziecka.
 • Interwencja kryzysowa.

RODZICE – INNE FORMY WSPARCIA

 

TERAPIA RODZIN

Terapia rodzin jest procesem leczenia, w sytuacji, gdy dziecko w rodzinie ma problemy emocjonalne, społeczne, psychiczne znacznie utrudniające bądź uniemożliwiające prawidłowe funkcjonowanie. Psychoterapia indywidualna jako forma leczenia dziecka jest niewystarczająca, ponieważ ,,niezmienne” funkcjonowanie rodziny jeśli chodzi o komunikację, podział ról, strukturę powoduje, że pomoc indywidualna staje się nieefektywna bądź krótkotrwała. Spotkanie terapeuty rodzinnego polega na  dialogu  z całą rodziną i ma na celu zrozumienie mechanizmów ważnych dla powstania i podtrzymania  objawu u dziecka, oraz poszukania sposobów korekty niewłaściwych przekonań, postaw, komunikacji w rodzinie  Często problemy związane z funkcjonowaniem dziecka w rodzinie, przedszkolu, najbliższym środowisku, powodują bardzo silne, trudne emocje, które uniemożliwiają konstruktywne interakcje w rodzinie i blokują możliwość zmiany, osoba z zewnątrz (terapeuta rodzinny) jest bezpiecznym kanalizatorem zmian, pozwalającym rodzinie własnymi siłami znaleźć najlepsze rozwiązanie w trudnej sytuacji.

 Do takiej formy pomocy zapraszane są rodziny, w których występują kłopoty wychowawcze, odmienne style wychowawcze, sytuacja okołorozwodowa, problemy wynikające ze złej adaptacji w nowej fazie rozwoju, problemy emocjonalne jednego z członków rodziny: wycofanie społeczne, zaburzenia zachowania, objawy psychosomatyczne, zaburzenia nerwicowe, agresja, bądź autoagresja, zaburzenia odżywiania.

 

RODZICE – INNE FORMY WSPARCIA

Warsztaty Umiejętności Wychowawczych

Cykl zajęć o charakterze warsztatowym dedykowanych rodzicom dzieci 4- 9 lat, chcącym doskonalić własne kompetencje rodzicielskie.  Zajęcia będą obejmować 10 spotkań trzygodzinnych,  poświęcone tematom związanym z radzeniem sobie z emocjami dziecka, stawianiem granic wychowawczych, skutecznymi konsekwencjami itp. Nabór prowadzi sekretariat Poradni. Zajęcia rozpoczną się w momencie zebrania grupy zainteresowanych (10 osób)

Na zajęciach rodzic:

 • Będzie zdobywać wiedzę z zakresu rozpoznawania, nazywania i wyrażania emocji, wyznaczania wychowawczych granic, konsekwentnych zachowań, motywowania dziecka do samodzielności i współpracy.
 • Będzie wzmacniać własne kompetencje rodzicielskie.
 • Będzie miał możliwość zrozumienia zachowań, postaw dziecka  sprawiających mu trudności wychowawcze i korekty oddziaływań rodzicielskich, tak by były one skuteczne i sprzyjające rozwojowi dziecka
 •  

NAUCZYCIELE WSPARCIE INDYWIDUALNE

 • Konsultacje w zakresie konstruowania indywidualnych programów dla wychowanków o specjalnych potrzebach edukacyjnych.
 • Konsultacje w zakresie opracowania planów wychowawczych  dla dzieci.
 • Konsultacje w rozwiązywaniu problemów szkolnych.
 • Szkolenia rad pedagogicznych dostosowane do potrzeb określonej placówki.
 • Indywidualna pomoc psychologiczna.
 • Interwencja kryzysowa w trudnych sytuacjach w szkole

Pomoc wychowawcom, nauczycielom, specjalistom w organizacji i prowadzeniu zajęć związanych z wyborem kierunku kształcenia i zawodu.

UWAGA

Istnieje możliwość przeprowadzenia szkoleń dla pracowników szkół odnośnie : psychologicznych aspektów rozwoju dziecka szkolnego, skutecznej komunikacji z rodzicem dziecka i szkoleń o innej tematyce z obszaru psychopedagogicznego. Zainteresowane szkoły prosimy o pisemne zapotrzebowanie do dyrektora Poradni.

Poradnia planuje na przełomie semestrów organizację i realizację seminarium bądź konferencji na temat ryzykownych zachowań dzieci i młodzieży  związanych z używaniem środków psychoaktywnych szczególnie dopalaczy. Szkoły zainteresowane  uczestnictwem w przedsięwzięciu prosimy o zgłaszanie swojego akcesu do dyrektora Poradni.

WAŻNE

Głównym celem pracy Poradni jest udzielanie kompleksowej pomocy psychologiczno-pedagogicznej dzieciom i młodzieży oraz wspomaganie rodziców  i nauczycieli w ich wychowawczych i edukacyjnych działaniach na rzecz dzieci.

Korzystanie z usług poradni jest nieodpłatne i nie wymaga skierowania.

Informacje o formach pomocy psychologiczno - pedagogicznej w Poradni umieszczone są na stronie internetowej Poradni: www.ppp22.waw.pl. W razie wątpliwości można zgłaszać się do psychologa opiekującego się placówką z ramienia Poradni.Serwkom Sp. z o.o.