PORADNIA PSYCHOLOGICZNO - PEDAGOGICZNA NR 22
zmień kontrast
A+  A-
BIP

Rodzice, Opiekunowie

 Spotkania odbywać się będą raz w tygodniu przez 10 tygodni, w poniedziałki w godzinach 11.30 - 13.00 w terminie 4 października - 13 grudnia 2012 r., (po zebraniu grupy) w Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej nr 22 (ul. Malownicza 31a, Warszawa).

OFERTA ZAJĘĆ DLA RODZICÓW W WIEKU PRZEDSZKOLNYM I SZKOLNYM

 

WARSZTATY UMIEJĘTNOŚCI  WYCHOWAWCZYCH

  dla rodziców

Na zajęciach rodzic:

  • Będzie zdobywać wiedzę z zakresu rozpoznawania, nazywania i wyrażania emocji, wyznaczania wychowawczych granic, konsekwentnych zachowań, motywowania dziecka do samodzielności i współpracy.
  • Będzie wzmacniać własne kompetencje rodzicielskie.
  • Będzie miał możliwość zrozumienia zachowań, postaw dziecka  sprawiających mu trudności wychowawcze i korekty oddziaływań rodzicielskich, tak by były one skuteczne i sprzyjające rozwojowi dziecka

INFORMACJE PRAKTYCZNE O WARSZTATACH:

Edycja wiosenna:

marzec-czerwiec 2019r.

w godz. 17.15 - 20.00 , łącznie 10-12 spotkań

Kwalifikuje psycholog, pedagog Poradni prowadzący zajęcia: Agnieszka Kowalczyk

 

 

RODZICE - INDYWIDUALNE FORMY WSPARCIA

  • Indywidualna pomoc psychologiczna.
  • Pomoc psychologiczna w rozwiązywaniu problemów dziecka w domu i przedszkolu.
  • Konsultacje wychowawcze i rozwojowe.
  • Pomoc psychologiczna i psychoterapeutyczna odnośnie trudności rodzica wpływających na funkcjonowanie i rozwój dziecka.
  • Interwencja kryzysowa.

 

RODZICE – INNE FORMY WSPARCIA

TERAPIA RODZIN

         Terapia rodzin jest procesem leczenia, w sytuacji, gdy dziecko w rodzinie ma problemy emocjonalne, społeczne, psychiczne znacznie utrudniające bądź uniemożliwiające prawidłowe funkcjonowanie. Psychoterapia indywidualna jako forma leczenia dziecka jest niewystarczająca, ponieważ ,,niezmienne” funkcjonowanie rodziny jeśli chodzi o komunikację, podział ról, strukturę powoduje, że pomoc indywidualna staje się nieefektywna bądź krótkotrwała. Spotkanie terapeuty rodzinnego polega na  dialogu  z całą rodziną i ma na celu zrozumienie mechanizmów ważnych dla powstania i podtrzymania  objawu u dziecka, oraz poszukania sposobów korekty niewłaściwych przekonań, postaw, komunikacji w rodzinie  Często problemy związane z funkcjonowaniem dziecka w rodzinie, przedszkolu, najbliższym środowisku, powodują bardzo silne, trudne emocje, które uniemożliwiają konstruktywne interakcje w rodzinie i blokują możliwość zmiany, osoba z zewnątrz (terapeuta rodzinny) jest bezpiecznym kanalizatorem zmian, pozwalającym rodzinie własnymi siłami znaleźć najlepsze rozwiązanie w trudnej sytuacji.

            Do takiej formy pomocy zapraszane są rodziny, w których występują kłopoty wychowawcze, odmienne style wychowawcze, sytuacja okołorozwodowa, problemy wynikające ze złej adaptacji w nowej fazie rozwoju, problemy emocjonalne jednego z członków rodziny: wycofanie społeczne, zaburzenia zachowania, objawy psychosomatyczne, zaburzenia nerwicowe, agresja, bądź autoagresja, zaburzenia odżywiania.

 

SESJE RODZINNE ODBYWAJĄ SIĘ SYSTEMATYCZNIE

CO TRZY TYGODNIE (OKOŁO 10-12 SPOTKAŃ) w godzinach popołudniowych.

Kwalifikują terapeuci prowadzący: Agnieszka Koczyk, Lidia Pawelec

 

ZAJĘCIA WARSZTATOWE I SEMINARIA DLA RODZICÓW:

TYTUŁ PROGRAMU

ADRESACI PROGRAMU

KRÓTKI OPIS PROGRAMU

PROWADZĄCY ZAJĘCIA

INFORMACJE

 

Jak bawić się z dzieckiem by rozwijać jego inteligencję?

 

I grupa: warsztaty dla rodziców dzieci do 3 r.ż.

 

II grupa: warsztaty dla rodziców dzieci w wieku 3-6

osoby uczestniczące dowiedzą się jak rozwijać inteligencję logiczno-matematyczną, językową, przyrodniczą, muzyczną, przestrzenną, ruchową, interpersonalną i intrapersonalną. Rodzice zapoznają się z przykładowymi zabawami. Zajęcia będą miały charakter wykładowo-warsztatowy

 

 

Barbara Bogacka

 

Aneta Szaron-Bednarska

 

warsztaty odbędą się jednorazowo w sobotę po zebraniu się grupy, trwają 3 godziny zegarowe. Istnieje możliwość kontynuacji warsztatów w II semestrze w formie jednego 3 godzinnego spotkania warsztatowego. Obowiązują zapisy telefoniczne przez sekretariat poradni.

 

         
         
         
         

 

Wspieranie dziecka z zaburzeniami ze spektrum autyzmu w środowisku domowym – spotkania dla rodziców

 

 

Spotkania dla rodziców dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym z zaburzeniami ze spektrum autyzmu

 

 

Celem spotkań jest zrozumienie specyfiki funkcjonowania dzieci z ASD, zdobycie przez uczestników wiedzy dotyczącej usuwania barier istniejących w środowisku, utrudniających funkcjonowanie dzieciom, poszerzenie wiedzy dotyczącej organizacji czasu wolnego i zabawy z dziećmi oraz radzenia sobie z trudnymi zachowaniami dzieci.

 

 

Elżbieta Pytlak

 

Barbara Bogacka

 

Spotkania będą odbywać się 2 razy w semestrze - w pierwszym semestrze 21.11 i 23.01 o godz. 16:30, po zebraniu się grupy. Obowiązują zapisy telefoniczne w sekretariacie poradni.

 

         
         
         

 

Warsztaty Umiejętności Wychowawczych

 

Warsztaty dla rodziców dzieci w wieku 4-9 lat

 

Cykl zajęć o charakterze warsztatowym

dedykowanych rodzicom, chcącym doskonalić własne kompetencje rodzicielskie. Zajęcia będą obejmować 10 spotkań trzygodzinnych,  poświęcone tematom związanym z radzeniem sobie z emocjami dziecka, stawianiem granic wychowawczych, skutecznymi konsekwencjami itp.

 

Agnieszka Koczyk

 

Agnieszka Kowalczyk

 

III-VI.2019r., częstotliwość zajęć – raz w tygodniu w godz. 17.15-20.00

Nabór prowadzi sekretariat Poradni. Zajęcia rozpoczną się w momencie zebrania grupy zainteresowanych (10 osób)

 

 

 

 

 

 

 Osoby zainteresowane prosimy o kontakt z sekretariatem Poradni - tel.: 22 846ofertaSerwkom Sp. z o.o.