PORADNIA PSYCHOLOGICZNO - PEDAGOGICZNA NR 22
zmień kontrast
A+  A-
BIP

Opinie wydawane przez PPP nr 22

Opinie wydaje się na wniosek rodziców bądź prawnych opiekunów, oraz pełnoletnich uczniów w sprawie:

- wczesnego wspomagania rozwoju dziecka     

- wcześniejszego przyjęcia dziecka do szkoły podstawowej

- odroczenia przez dziecko rozpoczęcia spełniania obowiązku szkolnego

- objęcia pomocą psychologiczno-pedagogiczną w szkole lub w placówce

- pozostawienia ucznia klasy I-III szkoły podstawowej na drugi rok w tej samej klasie

- dostosowania wymagań edukacyjnych wynikających z programu nauczania do indywidualnych potrzeb psychofizycznych i edukacyjnych ucznia, u którego stwierdzono zaburzenia i odchylenia rozwojowe lub specyficzne trudności w uczeniu się, uniemożliwiające sprostanie tym wymaganiom

- przystąpienia ucznia lub absolwenta z zaburzeniami i odchyleniami rozwojowymi lub ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się odpowiednio do sprawdzianu przeprowadzanego w ostatnim roku nauki w szkole podstawowej, egzaminu przeprowadzanego w ostatnim roku nauki w gimnazjum, egzaminu maturalnego   lub egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe, w warunkach i formie dostosowanych do indywidualnych potrzeb psychofizycznych ucznia lub absolwenta

- przyjęcia do klasy pierwszej szkoły ponadgimnazjalnej: zasadniczej szkoły zawodowej, liceum ogólnokształcącego, liceum profilowanego i technikum, a także klasy pierwszej szkoły średniej na podbudowie programowej szkoły zasadniczej, szkoły policealnej i szkoły pomaturalnej, kandydata z problemami zdrowotnymi, ograniczającymi możliwości wyboru kierunku kształcenia ze względu na stan zdrowia

- przyjęcia ucznia gimnazjum do oddziału przysposabiającego do pracy

- udzielenia zezwolenia na indywidualny program lub tok nauki

- zwolnienia ucznia z wadą słuchu lub z głęboką dysleksją rozwojową z nauki drugiego języka obcego

- objęcia ucznia nauką w klasie terapeutycznej

- zezwolenia na zatrudnienie młodocianego w celu przyuczenia do wykonywania określonej pracy lub nauki zawodu zarobkowych

- braku przeciwwskazań do wykonywania przez dziecko pracy lub innych zajęć

- innych określonych w odrębnych przepisach

 Serwkom Sp. z o.o.