PORADNIA PSYCHOLOGICZNO - PEDAGOGICZNA NR 22
zmień kontrast
A+  A-
BIP

Raport z badania orientacji edukacyjno-zawodowej gimnazjalistów - 2016r.

Raport z badania orientacji edukacyjno-zawodowej gimnazjalistów 2016

Ankietowe badania uczniów klas II i III przeprowadzam rokrocznie od 2014 roku. Głównym celem badania jest rozpoznanie przekonań, wiedzy  oraz potrzeb gimnazjalistów dotyczących wyboru kierunku kształcenia i zawodu. Innym, równie ważnym jest okazja do bezpośredniego spotkania w klasie z uczniami
i wychowawcami tuż po rozpoczęciu nowego roku szkolnego i zaprezentowania oferty poradni.
Podczas wypełniania ankiet uczniowie mają możliwość refleksyjnego spojrzenia na własną ścieżkę kariery. Z moich obserwacji i doświadczeń wynika, że są  chętni i gotowi na szerszą rozmowę w tym kierunku. Kontynuując temat, umawiam się na kolejne spotkanie, na którym omawiam wyniki ankiet oraz prezentuję aktualne dane dotyczące możliwości dalszego kształcenia zawodowego i ogólnego.
 

TABELA nr 1 przedstawia wyniki badań uczniów klas II przeprowadzone we wrześniu i październiku 2016 roku

Oceń swoje przekonania, wiedzę i doświadczenia w skali  1 – 6,
w której 1 jest dla Ciebie najmniej ważne, a 6 najważniejsze.
Najpierw zapoznaj się ze wszystkimi, a następnie zaznacz każdą możliwość według ważności,
ponieważ wszystkie możliwości w każdym pytaniu ułożone są w porządku alfabetycznym.

Średnia

ocena
G 112

N 218

Średnia

ocena

G 114
N 47

Średnia

ocena

uczniów

N  265

RAZEM RANKING

OCEN

UCZNIÓW
N 265

1.PRACA. Dlaczego warto jest pracować?

4,51

4,74

4,62

 

a/ jestem bardziej samodzielna/samodzielny                                              

4,43

4,71

4,57

III

b/ jestem szanowana/szanowany         

4,06

4,45

4,25

IV

c/ uczę się nowych rzeczy, poznaję nowe osoby                            

4,60

4,93

4,76

II

d/ zarabiam pieniądze                 

4,94

4,89

4,91

I

2.ZAWODY. Twoje preferencje (zainteresowania) do wykonywania czynności zawodowych.    AKTYWNOŚCI:

3,65

3,80

3,72

 

a/ fizyczna (produkcja, naprawa, budowa, operowanie rzeczami)

2,87

3,75

3,31

IV

b/ proceduralna (wyszukiwanie, gromadzenie, porządkowanie danych)

3,66

3,92

3,79

II

c/ społeczna (pomaganie, opieka, kierowanie, usługi dla ludzi)

3,98

4,02

4,00

I

d/ twórcza (odkrywanie, doświadczanie w sferze nauki i sztuki)               

4,10

3,43

3,76

III

3. KSZTAŁCENIE OGÓLNE. Liceum ogólnokształcące – 3 lata nauki.
     Matura. Studia lub szkoła policealna

4,48

4,20

4,33

 

a/ możliwość wyboru od 2 do 4 przedmiotów w zakresie rozszerzonym   

4,43

3,71

4,07

II

b/ możliwość uzyskania wysokiego wyniku egzaminu maturalnego

  5,15*

4,76

4,95

I

c/ przewaga wiedzy ogólnej, teoretycznej nad praktyczną        

3,85

4,14

3,99

III

4.KSZTAŁCENIE ZAWODOWE. Technikum – 4 lata nauki.
   Egzamin zawodowy. Egzamin maturalny. Studia

4,26

4,35

4,30

 

a/ dyplom kwalifikacji zawodowych na poziomie technika                        

3,52

3,98

3,75

IV

b/ możliwość uzyskania wysokiego wyniku egzaminu maturalnego          

4,77

4,49

4,63

I

c/ przewaga wiedzy i umiejętności praktycznych nad wiedzą ogólną         

4,42

4,44

4,43

II

d/ 2 przedmioty związane z zawodem, w zakresie rozszerzonym

4,33

4,52

4,42

III

5. KSZTALCENIE ZAWODOWE. Zasadnicza szkoła zawodowa – 3 lata nauki.
    Egzamin zawodowy. Liceum ogólnokształcące (wieczorowe)

3,57

4,16

3,86

 

a/ przewaga wiedzy i umiejętności praktycznych nad wiedzą ogólną          

4,17

4,47

4,32

I

b/ kształcenie modułowe – nauka bezpośrednio na stanowisku pracy          

3,98

4,57

4,27

II

c/ dyplom kwalifikacji zawodowych na poziomie robotnika wykwalifikowanego

2,56

3,45

3,00

III

                                                                                                                                                                                                    5,15* - najwyższy  wynik w tabeli

    W porównaniu z badaniami z ubiegłych lat wynika, że oceny uczniów  we wszystkich punktach ankiety wzrastają z roku na rok. Najwięcej wzrosła
    wartość oceny zasadniczego kształcenia zawodowego ( 0,28). Wielu uczniów zainteresowanych jest  kształceniem modułowym  (wzrost oceny o 0,34).

    TABELA nr 2  przedstawia wyniki badań uczniów klas III  przeprowadzone we wrześniu i październiku 2016roku.

Pytania nr 1,2,3 zawierają różne możliwości odpowiedzi ułożone w porządku alfabetycznym. Najpierw zapoznaj się ze wszystkimi, zastanów się, a następnie oceń  każdą możliwość według ważności w skali 1 – 6, w której 1 jest dla Ciebie najmniej ważne, a 6 najważniejsze. W pytaniu nr 4 - zaznacz właściwą.

Średnia ocena

G 112
N 152

Średnia ocena

G 114

N 22

Średnia ocena

uczniów
N 174

RANKING
OCEN
UCZNIÓW
N 174

1. W jakim stopniu wybór dalszej ścieżki edukacyjno –zawodowej zależy od
     czynników wewnętrznych?      

4,84

4,82

4,83

 

    Aspiracje (zamiary, plany życiowe, wartości)

4,71

4,81

4,76

II

    Predyspozycje (zdolności, umiejętności, wiedza)

4,84

4,62

4,73

III

    Zainteresowania (preferencje, pasja, talent)

4,97

  5,05*

5,01

I

2. W jakim stopniu wybór dalszej ścieżki edukacyjno –zawodowej zależy od
    czynników zewnętrznych?

4,16

4,30

4,23

 

    Możliwości na rynku pracy

4,18

4,62

4,40

I

    Oferty szkół ponadgimnazjalnych

4,15

4,21

4,18

II

    Wymagań rekrutacyjnych

4,14

4,09

4,11

III

3. W jakim stopniu poniżej wymienione osoby mogłyby pomóc Ci w planach edukacyjnych

     i zawodowych

3,65

4,05

3,85

 

     Doradca zawodowy

3,76

4,28

4,02

II

     Nauczyciel, wychowawca

3,15

4,28

3,71

III

     Rodzice

4,54

4,59

4,56

I

     Rówieśnicy

3,18

3,05

3,11

IV

4. W jakiej szkole ponadgimnazjalnej planujesz kontynuację nauki?

 

 

 

 

     Liceum ogólnokształcące

   85%*

40%

 

 

     Technikum

 13%

32%

 

 

     Zasadnicza szkoła zawodowa

0

18%

 

 


                                                                                                                                                                                                            * - najwyższe wyniki w tabeli

Gimnazjaliści klas III odpowiadali na pytania bezpośrednio związane z podejmowaniem decyzji wyboru dalszego kształcenia. Tegoroczne badanie pokazało wzrost wartości ocen czynników wewnętrznych (0,33), zewnętrznych (0,23), jak też możliwości uzyskania przez uczniów pomocy (średnio o 0,25). Najwyższy wzrost oceny uzyskali w tej grupie nauczyciele i wychowawcy (0,51 tj.  – najwyższa wartość porównawcza badań). Wynik ten może oznaczać  znaczny wzrost zaufania uczniów do tej grupy mimo, że najczęściej wybierają  własnych rodziców oraz doradcę zawodowego.
Przedstawione wyniki badań dotyczą dwóch gimnazjów naszej dzielnicy.  Porównywanie ich nie ma tu znaczenia. Każde bowiem stanowi  odrębny byt. Należałoby raczej wskazywać na potrzeby młodych ludzi, jak też  możliwości ich realizacji - najbardziej realne. Natomiast ogólny wzrost średnich ocen obu ankiet wskazywałby na rosnącą świadomość i lepszą orientację uczniów w zakresie edukacyjno-zawodowym.
Powyższe dane rekomenduję rodzicom i nauczycielom w celu wyciągania własnych wniosków, by starali się jak najlepiej pomóc młodzieży w dokonywaniu wyborów. Składam podziękowanie pedagogom i wychowawcom obu szkół za pomoc w przeprowadzeniu badań.

                                                                                                                     Andrzej Brzywca  - doradca zawodowy
                                                                                                                     Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna nr 22Serwkom Sp. z o.o.