PORADNIA PSYCHOLOGICZNO - PEDAGOGICZNA NR 22
zmień kontrast
A+  A-
BIP

Przedszkolaki

OFERTA DZIAŁAŃ PROWADZONYCH PRZEZ
PORADNIĘ PSYCHOLOGICZNO–PEDAGOGICZNĄ NR 22
W WARSZAWIE
DLA DZIECI , NAUCZYCIELI, RODZICÓW, PLACÓWEK PRZEDSZKOLNYCH
ROK SZKOLNY 2019/2020

 

,,Nie ma dzieci – są ludzie; ale o innej skali pojęć, innym zasobie doświadczenia, innych popędach, innej grze uczuć.”

   Janusz Korczak

Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna nr 22
Warszawa, ul. Malownicza 31a
Tel./fax. (22) 846-19-18
www.ppp22.waw.pl
____________________________________________________________________________________________________

DZIECI - POMOC INDYWIDUALNA

Diagnoza psychologiczna - ukierunkowana na: wspieranie dojrzałości emocjonalnej i społecznej, wyrównywanie deficytów w zakresie rozwoju poznawczego, wywołanie pozytywnych zmian w środowisku rodzinnym dziecka.

Terapia psychologiczna -  zalecana w przypadku: problemów emocjonalnych (np. trudności w radzeniu sobie ze smutkiem, złością, bezradnością, lękiem), problemów z zachowaniem (na przykład: jedzeniem, zachowaniami antyspołecznymi), zachowaniami autodestrukcyjnymi, problemy w postrzeganiu siebie, zmagania się z trudną sytuacją rodzinną lub rówieśniczą.

Poradnictwo psychologiczne: - działania mające na celu pomoc w zrozumieniu problemu i zaplanowania kroków zmierzających do poradzenia sobie z nim.

 

DZIECI    -     POMOC INDYWIDUALNA

                                    

Diagnoza pedagogiczna - ukierunkowana na doskonalenie sprawności funkcjonowania aparatu motorycznego – motoryka, funkcji wzrokowo-przestrzennych, umiejętności orientacji w przestrzeni, sfery słuchowo-językowej, możliwości poznawczych, sprawności sfery emocjonalno-motywacyjnej, lateralizacji.

Terapia pedagogiczna - skupia się na usprawnianiu zaburzonych funkcji istotnych w opanowaniu umiejętności czytania i pisania,  budowaniu pozytywnych emocji związanych z procesem uczenia się, aktywizowaniu wszystkich właściwości intelektualnych i osobowościowych ucznia.

Diagnoza i terapia procesów integracji sensorycznej: badanie procesów integracji sensorycznej pod kątem na ile dezorganizują zachowanie i naukę dziecka; terapia polegająca na wzmacnianiu procesów nerwowych leżących u podstaw konkretnych umiejętności (w sferze motorycznej, emocjonalnej; funkcji poznawczych i językowych) przyczyniając się do większej efektywności uczenia się oraz poprawy samooceny.

  DZIECI  - P OMOC INDYWIDUALNA

Diagnoza i terapia logopedyczna ukierunkowana na przesiewowe badania logopedyczne oceniające sprawność aparatu artykulacyjnego i korygowanie nieprawidłowości artykulacyjnych występujących w wymowie dzieci,  wyrównywanie opóźnień rozwoju mowy, rozwijanie prawidłowej dla wieku sprawności językowej

Diagnoza i terapia rehabilitacyjna ukierunkowana na indywidualną ocenę napięcia mięśniowego i jego normalizację, rehabilitację w zespołach genetycznych, np. zespół Downa, Pradera Williego, Williamsa, terapię w zaburzeniach neurologicznych, np. zespół MPDz, korekcję zaistniałych wad postawy, kształtowanie nawyku przyjmowania i utrzymywania prawidłowej postawy ciała, konsultacje z rodzicami w celu kontynuowania terapii w warunkach domowych.

 

 

    DZIECI   -    ZAJĘCIA WARSZTATOWE

TYTUŁ PROGRAMU

ADRESACI PROGRAMU

KRÓTKI OPIS PROGRAMU

PROWADZĄCY ZAJĘCIA

INFORMACJE

„Przygotowanie do szkoły” Warsztaty dla dzieci 6 letnich odbywających ostatni rok edukacji przedszkolnej w tym zerówki szkolnej.
 
 
Zajęcia prowadzone są w małej grupie co pozwala dotrzeć prowadzącemu do każdego
 
dziecka indywidualnie. Głównym założeniem zajęć jest wspomaganie rozwoju funkcji
 
psychoruchowych będących podstawą do nabywania umiejętności szkolnych: czytania i
 
pisania. Będziemy kształtować funkcje językowe, percepcję wzrokową i słuchową,
 
koordynację wzrokowo- ruchową a także umiejętności manualne w tym grafomotoryczne.
 

Anna Siarkiewicz - pedagog,

 

Małgorzata Czarnecka – oligofrenopedagog

Uczestnicy warsztatów kwalifikowani będą przez pedagogów prowadzących zajęcia. Zapisy w sekretariacie poradni. Rozpoczęcie zajęć w październiku 2019 roku po utworzeniu się grupy chętnych osób. Warsztaty odbywać się będą cyklicznie raz w tygodniu w godzinach popołudniowych (15.00- 16.15)

 

Szczęśliwa Wyspa

 

Dzieci  w wieku 5-6 lat.

Zajęcia są dla dzieci nieśmiałych, niepewnych, nieufnych, wycofujących się z życia grupy.

Zajęcia grupowe o charakterze profilaktyczno – terapeutycznym

Mają na celu doświadczanie pozytywnych emocji w małej grupie, tak aby później przenieść to na inne kręgi społeczne, np. grupę przedszkolną. Mają służyć budowaniu pozytywnego obrazu własnej osoby u dzieci, a w konsekwencji przyczynić się do dobrych relacji z innymi.

Program polecany jest dla dzieci, które w ubiegłym roku szkolnym  miały odroczony obowiązek szkolny ze względu na opóźnienia rozwoju emocjonalno – społecznego.

 

Elżbieta Pytlak -psycholog

 

Magdalena Kornacka - pedagog

Zajęcia odbywać  będą się w środy

Planowane rozpoczęcie marzec 2020r.

godz.17.00- 18.15 (cykl 12 spotkań, do 18.12.2019  r.)

Kwalifikacja na zajęcia poprzedzona jest diagnozą wykonaną w PPP nr22 i konsultacją rodzica z osobami prowadzącymi zajęcia. Konsultacje i diagnozy odbywają się we wrześniu w środy w godzinach 17-19.

Zapisy na konsultację i diagnozę telefonicznie w sekretariacie Poradni

 

 

Trening umiejętności społecznych

 

 

Dzieci ze spektrum autyzmu oraz innymi trudnościami społeczno-emocjonalnymi w wieku 5-6 lat

Trening służy poszerzaniu wiedzy o umiejętnościach społecznych, jest ukierunkowany na rozwijanie i doskonalenie zachowań społecznych, umiejętności komunikacyjnych, podnoszenie samooceny. Opiera się na grupie rówieśniczej – interakcjach między rówieśnikami oraz bezpośrednim treningu umiejętności  w procesie terapeutycznym. Podczas zajęć dzieci uczą się: zawierania znajomości, inicjowania rozmowy, słuchania, zadawania pytań, odmawiania, reagowania na krytykę, wyrażania krytyki, radzenia sobie z  uczuciami (rozróżnianie uczuć, wyrażanie gniewu i rozczarowania, mówienia komplementów). Celem treningu umiejętności społecznych jest przenoszenie nabytych sprawności poza spotkania terapeutyczne.

 

Elżbieta Pytlak - psycholog

 

Małgorzata Czarnecka - oligofrenopedagog

 


Planowane rozpoczęcie marzec 2020r.

czwartki, godz. 17.00 – 18.15

Kwalifikację na zajęcia poprzedza diagnoza i konsultacja rodzica z osobami prowadzącymi.

Zapisy na diagnozę i konsultację odbywają się telefonicznie w sekretariacie.

 


"Podróżnicy"

Dzieci w wieku 5-6 lat

Celem zajęć jest rozwój kompetencji społeczno-emocjonalnych u dzieci. Wraz z prowadzącymi dzieci udają się w podróż do świata swoich emocji i potrzeb. Wspólnie odwiedzimy przestrzeń radości, jak i złości. Nauczymy się, jak wyrażać swoje zdanie, nie raniąc uczuć innych. Spróbujemy ujarzmić wulkan emocji poprzez rozpoznawanie ich oraz zastosowanie adaptacyjnych strategii regulacji emocji. Dzieci zostaną wyposażone w umiejętności relaksacji, którą będą mogły wykorzystać w codzienności, kiedy ich stan pobudzenia jest zbyt wysoki.

            Nowo poznane kompetencje dzieci będą mogły wypróbować na zajęciach w grupie rówieśniczej. Nauczą się współpracy, jak i komunikacji swoich potrzeb. Cenną umiejętnością, którą uczestnicy będą rozwijać, jest przestrzeganie reguł społecznych w domu i przedszkolu poprzez trzymanie się zasad, ustalonych na początku zajęć, np. kiedy inny mówi, ja słucham oraz poprzez przechodzenie z aktywności statystycznej do swobodnej zabawy i odwrotnie. W konsekwencji uczestnictwo w zajęciach może przyczynić się do poszerzenia swoich możliwości koncentracji uwagi oraz kontroli swojego zachowania

Aleksandra Cichosz - psycholog

Justyna Wiktoruk - psycholog

Planowane rozpoczęcie marzec 2020r.

Zajęcia będą odbywały się w każdą środę o 16:30 do końca czerwca. Grupa będzie liczyć 6 osób

 

RODZICE - INDYWIDUALNE FORMY WSPARCIA

 • Indywidualna pomoc psychologiczna.
 • Pomoc psychologiczna w rozwiązywaniu problemów dziecka w domu i przedszkolu.
 • Konsultacje wychowawcze i rozwojowe.
 • Pomoc psychologiczna i psychoterapeutyczna odnośnie trudności rodzica wpływających na funkcjonowanie i rozwój dziecka.
 • Interwencja kryzysowa.

 

RODZICE – INNE FORMY WSPARCIA

TERAPIA RODZIN

         Terapia rodzin jest procesem leczenia, w sytuacji, gdy dziecko w rodzinie ma problemy emocjonalne, społeczne, psychiczne znacznie utrudniające bądź uniemożliwiające prawidłowe funkcjonowanie. Psychoterapia indywidualna jako forma leczenia dziecka jest niewystarczająca, ponieważ ,,niezmienne” funkcjonowanie rodziny jeśli chodzi o komunikację, podział ról, strukturę powoduje, że pomoc indywidualna staje się nieefektywna bądź krótkotrwała. Spotkanie terapeuty rodzinnego polega na  dialogu  z całą rodziną i ma na celu zrozumienie mechanizmów ważnych dla powstania i podtrzymania  objawu u dziecka, oraz poszukania sposobów korekty niewłaściwych przekonań, postaw, komunikacji w rodzinie  Często problemy związane z funkcjonowaniem dziecka w rodzinie, przedszkolu, najbliższym środowisku, powodują bardzo silne, trudne emocje, które uniemożliwiają konstruktywne interakcje w rodzinie i blokują możliwość zmiany, osoba z zewnątrz (terapeuta rodzinny) jest bezpiecznym kanalizatorem zmian, pozwalającym rodzinie własnymi siłami znaleźć najlepsze rozwiązanie w trudnej sytuacji.

            Do takiej formy pomocy zapraszane są rodziny, w których występują kłopoty wychowawcze, odmienne style wychowawcze, sytuacja okołorozwodowa, problemy wynikające ze złej adaptacji w nowej fazie rozwoju, problemy emocjonalne jednego z członków rodziny: wycofanie społeczne, zaburzenia zachowania, objawy psychosomatyczne, zaburzenia nerwicowe, agresja, bądź autoagresja, zaburzenia odżywiania.

 

WARSZTATY   UMIEJĘTNOŚCI   WYCHOWAWCZYCH

Na zajęciach rodzic:

 • Będzie zdobywać wiedzę z zakresu rozpoznawania, nazywania i wyrażania emocji, wyznaczania wychowawczych granic, konsekwentnych zachowań, motywowania dziecka do samodzielności i współpracy.
 • Będzie wzmacniać własne kompetencje rodzicielskie.
 • Będzie miał możliwość zrozumienia zachowań, postaw dziecka  sprawiających mu trudności wychowawcze i korekty oddziaływań rodzicielskich, tak by były one skuteczne i sprzyjające rozwojowi dziecka

 

Edycja wiosenna:

październik - grudzień 2019

wtorki, w godz. 17.30 – 20.00, łącznie 11 spotkań

Kwalifikuje psycholog, pedagog Poradni prowadzący zajęcia: Agnieszka Kowalczyk, Aneta Szaron-Bednarska

 

NAUCZYCIELE

 • Konsultacje w zakresie konstruowania indywidualnych programów dla wychowanków o specjalnych potrzebach edukacyjnych.
 • Konsultacje w zakresie opracowania planów wychowawczych  dla dzieci.
 • Konsultacje w rozwiązywaniu problemów przedszkolnych.
 • Szkolenia rad pedagogicznych dostosowane do potrzeb określonej placówki.
 • Indywidualna pomoc psychologiczna.

 

                                                                      U W A G A    

 Istnieje możliwość przeprowadzenia szkoleń dla pracowników przedszkoli odnośnie : psychologicznych aspektów rozwoju dziecka przedszkolnego, seksualności dziecka w wieku 3-6 lat,  dojrzałości szkolnej,  skutecznej komunikacji z rodzicem dziecka i szkoleń o innej tematyce z obszaru psychopedagogicznego. Zainteresowane przedszkola prosimy o pisemne zapotrzebowanie do dyrektora Poradni.

W A Ż N E                                     

Głównym celem pracy Poradni jest udzielanie kompleksowej pomocy psychologiczno-pedagogicznej dzieciom i młodzieży oraz wspomaganie rodziców  i nauczycieli w ich wychowawczych i edukacyjnych działaniach na rzecz dzieci.

Korzystanie z usług poradni jest nieodpłatne i nie wymaga skierowań.

Dzieci zgłaszane są do Poradni przez rodziców lub prawnych opiekunów, którzy decydują o przebiegu postępowania diagnostycznego i wnioskują o wydanie opinii lub orzeczenia.

Informacje o formach pomocy psychologiczno - pedagogicznej w Poradni umieszczone są na stronie internetowej Poradni: www.ppp22.waw.pl. W razie wątpliwości można zgłaszać się do psychologa opiekującego się placówką z ramienia Poradni.

 

 

 Serwkom Sp. z o.o.