PORADNIA PSYCHOLOGICZNO - PEDAGOGICZNA NR 22
zmień kontrast
A+  A-
BIP

Szkoła Podstawowa

 

 

OFERTA DZIAŁAŃ PROWADZONYCH PRZEZ PORADNIĘ

PSYCHOLOGICZNO – PEDAGOGICZNĄ NR 22 W WARSZAWIE

DLA DZIECI, NAUCZYCIELI, RODZICÓW

 PLACÓWEK PRZEDSZKOLNYCH

 

ROK SZKOLNY 2018/2019

­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­______________________________________________________________________________________________

 

,,Nie ma dzieci – są ludzie; ale o innej skali pojęć, innym zasobie doświadczenia,

innych popędach, innej grze uczuć.” 

                                                                                           Janusz Korczak

 

Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna nr 22

Warszawa, ul. Malownicza 31a,

Tel./fax. (22) 846-19-18

www.ppp22.waw.pl

 

DZIECI POMOC INDYWIDUALNA

Diagnoza psychologiczna ukierunkowana na: wspieranie dojrzałości emocjonalnej i społecznej, wyrównywanie deficytów w zakresie rozwoju poznawczego, wywołanie pozytywnych zmian w środowisku rodzinnym dziecka.

Terapia psychologiczna zalecana w przypadku: problemów emocjonalnych (np. trudności w radzeniu sobie ze smutkiem, złością, bezradnością, lękiem), problemów z zachowaniem (na przykład: jedzeniem, zachowaniami antyspołecznymi), zachowaniami autodestrukcyjnymi, problemy w postrzeganiu siebie, zmagania się z trudną sytuacją rodzinną lub rówieśniczą.

Poradnictwo psychologiczne: działania mające na celu pomoc w zrozumieniu problemu

i zaplanowania kroków zmierzających do poradzenia sobie z nim.

Diagnoza pedagogiczna ukierunkowana na doskonalenie sprawności funkcjonowania aparatu motorycznego – motoryka, funkcji wzrokowo-przestrzennych, umiejętności orientacji w przestrzeni, sfery słuchowo-językowej, możliwości poznawczych, sprawności sfery emocjonalno-motywacyjnej, lateralizacji.

Terapia pedagogiczna skupia się na usprawnianiu zaburzonych funkcji istotnych w opanowaniu umiejętności czytania i pisania,  budowaniu pozytywnych emocji związanych z procesem uczenia się, aktywizowaniu wszystkich właściwości intelektualnych i osobowościowych ucznia.

Diagnoza i terapia logopedyczna ukierunkowana na przesiewowe badania logopedyczne oceniające sprawność aparatu artykulacyjnego i korygowanie nieprawidłowości artykulacyjnych występujących w wymowie dzieci,  wyrównywanie opóźnień rozwoju mowy, rozwijanie prawidłowej dla wieku sprawności językowej.

Diagnoza i terapia procesów integracji sensorycznej: badanie procesów integracji sensorycznej pod kątem na ile dezorganizują zachowanie i naukę dziecka; terapia polegająca na wzmacnianiu procesów nerwowych leżących u podstaw konkretnych umiejętności (w sferze motorycznej, emocjonalnej; funkcji poznawczych i językowych) przyczyniając się do większej efektywności uczenia się oraz poprawy samooceny.

Terapia EEG- Biofeedback jest NIEINWAZYJNĄ metodą terapii, opartą na wyspecjalizowanej technice komputerowej. Jest to terapia, dzięki której trenujący w sposób świadomy uczy się zmieniać wzorzec wytwarzanych fal w mózgu, tak aby mózg pracował wydajnej i szybciej.

Terapia dostarcza informacji, która pomaga w procesie uczenia się. Trenujący wie jak fale mózgowe samemu harmonizować tzn. dostrzega kiedy jest skoncentrowany, a kiedy przestaje się koncentrować. Dzięki czemu tak modyfikuje jego pracę, aby funkcjonował efektywnie.

Wskazania - trening przeznaczony dla dzieci i młodzieży w wieku szkolnym z zaburzeniami pamięci i koncentracji uwagi, problemami szkolnymi, dysleksją, dysortografią, reakcjami stresowymi, agresją.

Terapia możliwa jest tylko po uprzedniej konsultacji neurologicznej (niezbędne jest zaświadczenie o braku przeciwwskazań terapii EEG-Biofeedback).

Metoda Warnke’go  przeznaczona jest do pracy z dziećmi i osobami dorosłymi, u których występują trudności w zakresie prawidłowego czytania, pisania i mówienia. Z metody tej korzystają również osoby z zaburzeniami koncentracji uwagi, pamięci, koordynacji wzrokowo – ruchowej.

 Terapia możliwa jest tylko po uprzedniej diagnozie oraz braku przeciwskazań, po dostarczeniu aktualnych badań lekarskich.

Diagnoza jest pierwszym krokiem terapii. Umożliwia ona określenie poziomu przetwarzania informacji słuchowych, wzrokowych i motorycznych przez układ nerwowy. Podczas diagnozy badamy funkcje leżące u podstaw prawidłowego rozwoju umiejętności czytania i pisania i porównujemy uzyskane przez badanego wyniki z odpowiednimi dla wieku normami. Na podstawie badania opracowujemy indywidualny plan  terapii.

Na pierwszorazową wizytę należy zgłosić się z aktualnymi badaniami:

-wzroku

-testem słyszenia (audiometria tonalna- badanie wykonuje laryngolog w celu sprawdzenia słyszenia obwodowego)

Podczas diagnozy będzie przeprowadzony krótki wywiad z rodzicem

Trening – przebieg

Do treningu automatyzacji wykorzystywany jest specjalistyczny sprzęt Brain-Boy.  Urządzenie zawiera zestaw programów treningowych przypominających gry, które usprawniają podstawowe funkcje przetwarzania spostrzeżeń w odniesieniu do zmysłu słuchu, wzroku i funkcji ruchowych.  Trening wpływa pozytywnie na : rozumienie mowy, poziom koncentracji uwagi, tempo czytania, czytanie ze zrozumieniem, pisownie i wiele innych. Czas trwania jednego treningu to 10-30 minut

Terapia to codziennie spotkania, orientacyjny cykl to 30 spotkań.

 

Doradztwo zawodowe

Rozpoznawanie potrzeb i oczekiwań, zainteresowań, predyspozycji zawodowych oraz uzdolnień uczniów bezpośrednio w szkołach. Udzielanie informacji  zwrotnej w kontekście planowania kształcenia i kariery zawodowej.

Indywidualne porady, konsultacje dla dzieci, młodzieży i rodziców wspomagające podejmowanie decyzji edukacyjnych i zawodowych na terenie Poradni.

 

Oferta doradcy zawodowego:

 1. Poradnictwo indywidualne i grupowe
 2. Zajęcia z doradztwa zawodowego w wybranych szkołach
 3. Badania diagnostyczne w wybranych szkołach
 4. Współpraca ze szkołami, organizacja spotkań szkoleniowo – informacyjnych
 5. Spotkanie z koordynatorami doradztwa zawodowego
 6. Warsztaty na terenie poradni.

Godziny pracy doradcy zawodowego:

Poniedziałek

16:00 – 19:00

Czwartek

9:00 – 11:00

Sobota

8:00 – 13:00

 

Zapraszam do współpracy z doradcą zawodowym z Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej nr 22.

 

ZAJĘCIA WARSZTATOWE DLA DZIECI:

TYTUŁ PROGRAMU

ADRESACI PROGRAMU

KRÓTKI OPIS PROGRAMU

PROWADZĄCY ZAJĘCIA

INFORMACJE

„Warsztaty efektywnego uczenia się i koncentracji uwagi „ 

Klasy IV-V oraz  VII-VIII   Dorota Dawidowicz Sylwia Krzywik

Zapraszamy na warsztaty efektywnego uczenia się, zajęcia będą odbywały się w środy w grupach 8 osobowych, będzie to cykl 10 spotkań.

Start zajęć 20.02.2019r. pod warunkiem zebrania się grupy.

1 grupa:

- Klasy IV i V godz. 15.00

2 grupa:

- Klasy VII i VIII godz. 16.00

 

Grupa socjoterapeutyczna

 

 

Uczniowie klas IV-VI 

 

 

Grupa socjoterapeutyczna" jest przeznaczona dla dzieci z klas IV- VI  szkoły podstawowej.

Podczas warsztatów dzieci zdobywają umiejętności nawiązywania kontaktów społecznych opartych na zaufaniu, gotowości do udzielania pomocy, społecznej wrażliwości, kompetencji kulturowych oraz tolerancji i szacunku do siebie. Rozwijają gotowość do współpracy i  postawy otwartości  wobec innych. Dodatkowo wzmacniają poczucie własnej wartości i kształtują pozytywne cechy charakteru.

 

Małgorzata Czarnecka – pedagog

 

Ewa Bystrzyńska - psycholog

 

Czas trwania warsztatów   

-  01.10.2018r. - 30.05.2019r.

poniedziałki godz. 16:00-17:30

- kwalifikuje psycholog/pedagog poradni zapisy w sekretariacie poradni do 21 września 2018r.

- grupa otwarta można dołączyć w dowolnym czasie trwania warsztatów

 

- warsztaty odbędą się przy minimalnej liczbie 6 osób

 

         

 

Terapia ręki i motoryka mała

 

uczniowie      klas II-III z trudnościami w nauce pisania

 

 

Zajęcia grupowe, których celem jest usprawnianie tzw. motoryki małej. Dziecko będzie rozwijać  precyzyjne ruchy, sprawność palców i całej dłoni  oraz sprawność ruchową nadgarstka. Na zajęciach będzie kształtowany prawidłowy chwyt pisarski, rozwijana koordynacja ruchowa dłoni i całego ciała, Dziecko będzie podnosiło sprawność w zakresie samoobsługi, będzie wdrażało się do prawidłowej postawy ciała podczas zajęć stolikowych, będzie podnosiło swoją motywację do systematycznej pracy, rozbudzało wiarę we własne siły i możliwości oraz kształtowało umiejętności społeczne.

 

 

Magdalena Kornacka – pedagog

 

Dorota Dawidowicz – pedagog

 

 

Uczestnicy kwalifikowani są przez pedagogów Poradni. Zapisy w sekretariacie Poradni.

Rozpoczęcie zajęć po utworzeniu grupy - 21.II.2019r., czas trwania zajęć  50 min.
Warsztaty odbywać się będą w czwartki  godz. 15.00

 

         

 

Nie taki egzamin straszny jak go malują

 

dla uczniów III klas gimnazjów i VII klas szkoły podstawowej

 

Celem warsztatu jest zapoznanie uczestników ze zjawiskiem stresu, w tym stresu przedegzaminacyjnego, poznanie sposobów radzenia sobie z nim, nauka relaksacji

 

 

Lidia Pawelec-psycholog

 

Termin: 23. 03. 2019, g. 9.30-11.00
Miejsce: PPP nr 22
Liczebność grupy: 10-12 osób
 

 

Metody zwiększające efektywność uczenia się

 

I grupa: uczniowie klas IV-VI

 

II grupa: uczniowie klas VII-VIII

 

 

uczniowie na zajęciach poznają efektywne metody uczenia się, nabywają nawyku świadomego stosowania nowoczesnych technik szybkiego i efektywnego uczenia się, wdrażają się do pracy samokształceniowej, uczą się planowania nauki, stawiania sobie celów, nabywają umiejętności dobrej organizacji czasu pracy.

 

 

Aneta Szaron-Bednarska - psycholog

 

 

zajęcia są jednorazowe, trwają 3 godziny zegarowe, mają charakter wykładowo-warsztatowy, odbywają się w sobotę po zebraniu się grupy. Obowiązują zapisy telefoniczne w sekretariacie Poradni.

 

         

 

INDYWIDUALNE FORMY WSPARCIA

 • Indywidualna pomoc psychologiczna.
 • Pomoc psychologiczna w rozwiązywaniu problemów dziecka w domu i szkole.
 • Konsultacje wychowawcze i rozwojowe.
 • Pomoc psychologiczna i terapeutyczna w obszarze trudności rodzica wpływających na funkcjonowanie i rozwój dziecka.
 • Interwencja kryzysowa.

RODZICE – INNE FORMY WSPARCIA

 

TERAPIA RODZIN

 

Terapia rodzin jest procesem leczenia, w sytuacji, gdy dziecko w rodzinie ma problemy emocjonalne, społeczne, psychiczne znacznie utrudniające bądź uniemożliwiające prawidłowe funkcjonowanie. Psychoterapia indywidualna jako forma leczenia dziecka jest niewystarczająca, ponieważ ,,niezmienne” funkcjonowanie rodziny jeśli chodzi o komunikację, podział ról, strukturę powoduje, że pomoc indywidualna staje się nieefektywna bądź krótkotrwała. Spotkanie terapeuty rodzinnego polega na  dialogu  z całą rodziną i ma na celu zrozumienie mechanizmów ważnych dla powstania i podtrzymania  objawu u dziecka, oraz poszukania sposobów korekty niewłaściwych przekonań, postaw, komunikacji w rodzinie  Często problemy związane z funkcjonowaniem dziecka w rodzinie, przedszkolu, najbliższym środowisku, powodują bardzo silne, trudne emocje, które uniemożliwiają konstruktywne interakcje w rodzinie i blokują możliwość zmiany, osoba z zewnątrz (terapeuta rodzinny) jest bezpiecznym kanalizatorem zmian, pozwalającym rodzinie własnymi siłami znaleźć najlepsze rozwiązanie w trudnej sytuacji.

            Do takiej formy pomocy zapraszane są rodziny, w których występują kłopoty wychowawcze, odmienne style wychowawcze, sytuacja okołorozwodowa, problemy wynikające ze złej adaptacji w nowej fazie rozwoju, problemy emocjonalne jednego z członków rodziny: wycofanie społeczne, zaburzenia zachowania, objawy psychosomatyczne, zaburzenia nerwicowe, agresja, bądź autoagresja, zaburzenia odżywiania.

SESJE RODZINNE ODBYWAJĄ SIĘ SYSTEMATYCZNIE

CO TRZY TYGODNIE (OKOŁO 10-12 SPOTKAŃ) w godz. 15:30-17:00, lub godz. 17.15 – 18.45, wtorki

Kwalifikują terapeuci prowadzący: Agnieszka Koczyk, Lidia Pawelec

 

RODZICE – INNE FORMY WSPARCIA

 

Warsztaty Umiejętności Wychowawczych

Cykl zajęć o charakterze warsztatowym dedykowanych rodzicom dzieci 4- 9 lat, chcącym doskonalić własne kompetencje rodzicielskie.  Zajęcia będą obejmować 10 spotkań trzygodzinnych,  poświęcone tematom związanym z radzeniem sobie z emocjami dziecka, stawianiem granic wychowawczych, skutecznymi konsekwencjami itp. Nabór prowadzi sekretariat Poradni. Zajęcia rozpoczną się w momencie zebrania grupy zainteresowanych (10 osób)

 

Na zajęciach rodzic:

 • Będzie zdobywać wiedzę z zakresu rozpoznawania, nazywania i wyrażania emocji, wyznaczania wychowawczych granic, konsekwentnych zachowań, motywowania dziecka do samodzielności i współpracy.
 • Będzie wzmacniać własne kompetencje rodzicielskie.
 • Będzie miał możliwość zrozumienia zachowań, postaw dziecka  sprawiających mu trudności wychowawcze i korekty oddziaływań rodzicielskich, tak by były one skuteczne i sprzyjające rozwojowi dziecka

 

Edycja jesienna:

Marzec 2019r.

Poniedziałek, w godz. 17.00 – 20.00,  łącznie 10-12 spotkań

Kwalifikuje psycholog, pedagog Poradni: Agnieszka Koczyk.

Prowadzący zajęcia: Agnieszka Koczyk, Agnieszka Kowalczyk

 

NAUCZYCIELE WSPARCIE INDYWIDUALNE

 • Konsultacje w zakresie konstruowania indywidualnych programów dla wychowanków o specjalnych potrzebach edukacyjnych.
 • Konsultacje w zakresie opracowania planów wychowawczych  dla dzieci.
 • Konsultacje w rozwiązywaniu problemów szkolnych.
 • Szkolenia rad pedagogicznych dostosowane do potrzeb określonej placówki.
 • Indywidualna pomoc psychologiczna.
 • Interwencja kryzysowa w trudnych sytuacjach w szkole

Pomoc wychowawcom, nauczycielom, specjalistom w organizacji i prowadzeniu zajęć związanych z wyborem kierunku kształcenia i zawodu.

UWAGA

Istnieje możliwość przeprowadzenia szkoleń dla pracowników szkół odnośnie : psychologicznych aspektów rozwoju dziecka szkolnego, skutecznej komunikacji z rodzicem dziecka i szkoleń o innej tematyce z obszaru psychopedagogicznego. Zainteresowane szkoły prosimy o pisemne zapotrzebowanie do dyrektora Poradni.

Poradnia planuje na przełomie semestrów organizację i realizację seminarium bądź konferencji na temat ryzykownych zachowań dzieci i młodzieży  związanych z używaniem środków psychoaktywnych szczególnie dopalaczy. Szkoły zainteresowane  uczestnictwem w przedsięwzięciu prosimy o zgłaszanie swojego akcesu do dyrektora Poradni.

WAŻNE

Głównym celem pracy Poradni jest udzielanie kompleksowej pomocy psychologiczno-pedagogicznej dzieciom i młodzieży oraz wspomaganie rodziców  i nauczycieli w ich wychowawczych i edukacyjnych działaniach na rzecz dzieci.

Korzystanie z usług poradni jest nieodpłatne i nie wymaga skierowania.

Informacje o formach pomocy psychologiczno - pedagogicznej w Poradni umieszczone są na stronie internetowej Poradni: www.ppp22.waw.pl. W razie wątpliwości można zgłaszać się do psychologa opiekującego się placówką z ramienia Poradni.Serwkom Sp. z o.o.