PORADNIA PSYCHOLOGICZNO - PEDAGOGICZNA NR 22
BIP

Szkoła Podstawowa

 

 

OFERTA DZIAŁAŃ PROWADZONYCH PRZEZ PORADNIĘ PSYCHOLOGICZNO – PEDAGOGICZNĄ NR 22 W WARSZAWIE DLA DZIECI , NAUCZYCIELI, RODZICÓW

SZKÓŁ PODSTAWOWYCH

 

ROK SZKOLNY 2017/2018

 

,,Nie takie ważne, żeby człowiek dużo wiedział, ale żeby dobrze wiedział, nie żeby umiał na pamięć, a żeby rozumiał, nie żeby go wszystko troszkę obchodziło, a żeby go coś naprawdę zajmowało”

                                                                                           Janusz Korczak

 

Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna nr 22

Warszawa, ul. Malownicza 31a,

Tel./fax. (22) 846-19-18

www.ppp22.waw.pl

 

 

 

 

DZIECI

POMOC INDYWIDUALNA

Diagnoza psychologiczna ukierunkowana na: wspieranie dojrzałości emocjonalnej i społecznej, wyrównywanie deficytów w zakresie rozwoju poznawczego, wywołanie pozytywnych zmian w środowisku rodzinnym dziecka.

 

Terapia psychologiczna zalecana w przypadku: problemów emocjonalnych (np. trudności w radzeniu sobie ze smutkiem, złością, bezradnością, lękiem), problemów z zachowaniem (na przykład: jedzeniem, zachowaniami antyspołecznymi), zachowaniami autodestrukcyjnymi, problemy w postrzeganiu siebie, zmagania się z trudną sytuacją rodzinną lub rówieśniczą.

 

 

Poradnictwo psychologiczne: działania mające na celu pomoc w zrozumieniu problemu

i zaplanowania kroków zmierzających do poradzenia sobie z nim.                                                                                            

 

   Psychoterapia to specjalistyczna metoda leczenia która polega na intencjonalnym stososowaniu oddziaływań psychologicznych na osoby (w tym wypadku dzieci lub młodzież) cierpiące z powodu zakłóceń przeżywania i funkcjonowania psychicznego. Nadrzędnym celem oddziaływań psychoterapeutycznych jest usunięcie objawów    psychologicznych będących przyczyną cierpienia osoby leczonej oraz uruchomienie w jego psychice takich zmian, które pozwolą mu na lepsze funkcjonowanie społeczne i rozwój psychofizyczny. Gdy terapia dotyczy dziecka bardzo ważna jest współpraca z rodzicem.

 

Zasady psychoterapii:

 

    Psychoterapia poprzedzana jest zazwyczaj trzema/czterema  konsultacjami wstępnymi. Gdy pacjentem jest dziecko bądź nastolatek psychoterapeuta  rozmawia najpierw z rodzicami. W trakcie konsultacji  zbiera dane dotyczące specyfiki problemów. Może również zlecić dodatkowe badania lekarskie bądź psychologiczne. Na tej podstawie stawia wstępną diagnozę oraz proponuje konkretne oddziaływanie. Psychoterapeuta zawiera kontrakt z pacjentem ( w wypadku dziecka lub nastolatka  to z nim i z opiekunem prawnym)  który zawiera zasady związane z czasem trwania terapii, jej czestotliwością, frekwencją, metodami leczenia.

Przyjęcie na terapię odbywa się w ramach dostępności godzin przeznaczonych na psychoterapię.

 

 

DZIECI

POMOC INDYWIDUALNA

 

 

Diagnoza pedagogiczna ukierunkowana na doskonalenie sprawności funkcjonowania aparatu motorycznego – motoryka, funkcji wzrokowo-przestrzennych, umiejętności orientacji w przestrzeni, sfery słuchowo-językowej, możliwości poznawczych, sprawności sfery emocjonalno-motywacyjnej, lateralizacji

 

Terapia pedagogiczna skupia się na usprawnianiu zaburzonych funkcji istotnych w opanowaniu umiejętności czytania i pisania,  budowaniu pozytywnych emocji związanych z procesem uczenia się, aktywizowaniu wszystkich właściwości intelektualnych i osobowościowych ucznia.

 

DZIECI

POMOC INDYWIDUALNA

 

Diagnoza i terapia logopedyczna ukierunkowana na przesiewowe badania logopedyczne oceniające sprawność aparatu artykulacyjnego i korygowanie nieprawidłowości artykulacyjnych występujących w wymowie dzieci,  wyrównywanie opóźnień rozwoju mowy, rozwijanie prawidłowej dla wieku sprawności językowej

 

Diagnoza i terapia procesów integracji sensorycznej: badanie procesów integracji sensorycznej pod kątem na ile dezorganizują zachowanie i naukę dziecka; terapia polegająca na wzmacnianiu procesów nerwowych leżących u podstaw konkretnych umiejętności (w sferze motorycznej, emocjonalnej; funkcji poznawczych i językowych) przyczyniając się do większej efektywności uczenia się oraz poprawy samooceny.

 

DZIECI

POMOC INDYWIDUALNA

 

 

Terapia EEG- Biofeedback jest NIEINWAZYJNĄ metodą terapii, opartą na wyspecjalizowanej technice komputerowej. Jest to terapia, dzięki której trenujący w sposób świadomy uczy się zmieniać wzorzec wytwarzanych fal w mózgu, tak aby mózg pracował wydajnej i szybciej.

Terapia dostarcza informacji, która pomaga w procesie uczenia się. Trenujący wie jak fale mózgowe samemu harmonizować tzn. dostrzega kiedy jest skoncentrowany, a kiedy przestaje się koncentrować. Dzięki czemu tak modyfikuje jego pracę, aby funkcjonował efektywnie.

Wskazania - trening przeznaczony dla dzieci i młodzieży w wieku szkolnym z zaburzeniami pamięci i koncentracji uwagi, problemami szkolnymi, dysleksją, dysortografią, reakcjami stresowymi, agresją.

Terapia możliwa jest tylko po uprzedniej konsultacji neurologicznej (niezbędne jest zaświadczenie o braku przeciwwskazań terapii EEG-Biofeedback)

 

DZIECI

POMOC INDYWIDUALNA

 

Metoda Warnke’go  przeznaczona jest do pracy z dziećmi i osobami dorosłymi, u których występują trudności w zakresie prawidłowego czytania, pisania i mówienia. Z metody tej korzystają również osoby z zaburzeniami koncentracji uwagi, pamięci, koordynacji wzrokowo – ruchowej.

 Terapia możliwa jest tylko po uprzedniej diagnozie oraz braku przeciwskazań, po dostarczeniu aktualnych badań lekarskich.

Diagnoza jest pierwszym krokiem terapii. Umożliwia ona określenie poziomu przetwarzania informacji słuchowych, wzrokowych i motorycznych przez układ nerwowy. Podczas diagnozy badamy funkcje leżące u podstaw prawidłowego rozwoju umiejętności czytania i pisania i porównujemy uzyskane przez badanego wyniki z odpowiednimi dla wieku normami. Na podstawie badania opracowujemy indywidualny plan  terapii.

Na pierwszorazową wizytę należy zgłosić się z aktualnymi badaniami:

-wzroku

-testem słyszenia (audiometria tonalna- badanie wykonuje laryngolog w celu sprawdzenia słyszenia obwodowego)

Podczas diagnozy będzie przeprowadzony krótki wywiad z rodzicem

Trening – przebieg

Do treningu automatyzacji wykorzystywany jest specjalistyczny sprzęt Brain-Boy.  Urządzenie zawiera zestaw programów treningowych przypominających gry, które usprawniają podstawowe funkcje przetwarzania spostrzeżeń w odniesieniu do zmysłu słuchu, wzroku i funkcji ruchowych.  Trening wpływa pozytywnie na : rozumienie mowy, poziom koncentracji uwagi, tempo czytania, czytanie ze zrozumieniem, pisownie i wiele innych. Czas trwania jednego treningu to 10-30 minut

Terapia to codziennie spotkania, orientacyjny cykl to 30 spotkań.

 

DZIECI

POMOC INDYWIDUALNA

 

Program terapii indywidualnej w oparciu o Metodę Całościową w terapii dysleksji rozwojowej- SAT-II

Metoda Całościowa jest treningiem funkcji, które stanowią patomechanizm dysleksji rozwojowej (funkcje słuchowo-językowe, wzrokowo-przestrzenne, integracja percepcyjno-motoryczna oraz centralne przetwarzanie słuchowe). Równolegle do rozwijania sprawności wyszczególnionych funkcji prowadzony jest trening czytania materiału sensownego i pseudosłów. Przebieg każdego spotkania terapeutycznego składa się z następujących stałych elementów:

1.      Wprowadzająca rozmowa z uczniem

Podczas rozmowy pytamy dziecko o samopoczucie, humor i zainteresowania w celu wywołania pozytywnej relacji terapeuty z dzieckiem.  Ważne jest zapewnienie optymalnych warunków fizycznych umożliwiających pracę w ciszy, bez osób postronnych.

2.      Określenie (przypomnienie) celu terapii

Cel terapii ustalamy razem z  dzieckiem. Dzięki temu włączamy je do czynnej pracy, wzmacniamy motywację i chęć do działania. Cel terapii przypominany jest na początku każdego spotkania.

3.      Uzgodnienie wraz z uczniem celu aktualnego spotkania

Przed rozpoczęciem każdego spotkania razem z dzieckiem formułujemy cel naszego spotkania. Informujemy dziecko jaką funkcję będziemy usprawniać na danych zajęciach.

4.      Trening deficytowych funkcji z wykorzystaniem systemu SAT-II

Sesja treningowa trwa ok. 20 min.  Działania rozpoczynamy od treningu sprawności podstawowych, a po ich opanowaniu przechodzimy do funkcji złożonych. Dobieramy trening/ćwiczenia do stwierdzonych u dziecka deficytów.

W modelu terapeutycznym systemu SAT-II dostępne są następujące ćwiczenia:

- Naśladowanie wzorów rytmicznych,

- Porównywanie par wzorców rytmicznych,

-Rozpoznawanie sekwencji dźwięków różniących się wysokością,

-Rozpoznawanie sekwencji dźwięków  różniących się długością,

- Różnicowanie fonemów izolowanych,

-Różnicowanie słów w parach,

- Różnicowanie pseudosłów w parach,

- Wskazanie słowa innego niż pozostałe w ciągach trzyelementowych,

- Wskazanie pseudosłowa innego niż pozostałe w ciągach trzyelementowych,

5.      Trening dekodowania

Prowadzimy ćwiczenia w czytaniu pseudosłów, które mają na celu rozumienie treści przekazywanych kanałem pisemnym.

6.      Trening deficytowych funkcji z wykorzystaniem metod tradycyjnych

Prowadzimy ćwiczenia wszystkich zaburzonych funkcji poznawczych u dziecka wspierając się innymi metodami np. z zajęć korekcyjno- kompensacyjnych.

7.      Trening czytania

Prowadzimy ćwiczenia czytania tekstów wiązanych. Teksty dobrane są do zainteresowań i potrzeb poznawczych dziecka, w celu zwiększenia jego motywacji do czytania.

8.      Podsumowanie

Przypominamy dziecku cel naszego spotkania. Prowadzimy rozmowę, w której pytamy: czy zajęcia się podobały, co sprawiło mu trudność, a co było łatwe do zrobienia.

_________________________________________________

DZIECI

POMOC INDYWIDUALNA

 

 

Doradztwo zawodowe

Rozpoznawanie potrzeb i oczekiwań, zainteresowań, predyspozycji zawodowych oraz uzdolnień uczniów bezpośrednio w szkołach. Udzielanie informacji  zwrotnej w kontekście planowania kształcenia i kariery zawodowej.

Indywidualne porady, konsultacje dla dzieci, młodzieży i rodziców wspomagające podejmowanie decyzji edukacyjnych i zawodowych na terenie Poradni.

 

DZIECI

ZAJĘCIA WARSZTATOWE

 

 

TYTUŁ PROGRAMU

ADRESACI PROGRAMU

KRÓTKI OPIS PROGRAMU

PROWADZĄCY

INFORMACJE PRAKTYCZNE

„Ortografia... trudna sztuka? I dyslektyk to wystuka.”

Dzieci  w wieku 10-14 lat.

Grupowe zajęcia terapeutyczne         w formie warsztatowej przeznaczone dla uczniów klas IV-VII szkoły podstawowej.

 

Zajęcia mają charakter grupowy i będą prowadzone 1 raz w tygodniu w

wymiarze 2 godzin lekcyjnych. Cykl zajęć obejmuje okres 2 lat dla jednej grupy.  Celem spotkań jest przypominanie i utrwalanie znajomości zasad ortograficznych oraz kształtowanie świadomości ortograficznej ucznia. Proponowane ćwiczenia

angażują różne funkcje poznawcze i uaktywniają obie półkule mózgu. Pomagają poprawić koncentrację uwagi, spostrzeganie, pamięć, koordynację wzrokowo-ruchową, orientację wzrokowo-przestrzenną, selekcję i grupowanie informacji, szybkość przetwarzania informacji.

PEDAGOG:

S. Pełka

I. Dmowska- Tomczak

Uczestnicy kwalifikowani są przez prowadzących :

Poniedziałek godz. 15.00

 

II grupa:  wtorek

godz. 16.00

 

TYTUŁ PROGRAMU

ADRESACI PROGRAMU

KRÓTKI OPIS PROGRAMU

PROWADZĄCY

INFORMACJE PRAKTYCZNE

„Radzenie sobie z emocjami w sytuacjach społecznych”

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dzieci w wieku

 9-12lat

warsztaty wspomagające rozwój emocjonalny oraz kompetencje społeczne dzieci

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Warsztaty mają na celu:

-Zwiększenie samoświadomości przeżywanych uczuć.

-Rozwijanie umiejętności empatycznych.

-Kształtowanie i wzmacnianie poczucia własnej wartości.

-Poprawę kontroli zachowania i odporności na sytuacje trudne.

-Rozumienie sytuacji społecznych, przewidywanie konsekwencji własnych zachowań.

-Nabywanie umiejętności radzenia sobie z trudnymi emocjami

(rozpoznawanie, nazywanie, akceptowanie uczuć).

-Trenowanie współdziałania w grupie.

 

Rodzic dziecka uczestniczącego w warsztatach uzyska :

wnioski z obserwacji dziecka podczas zajęć w relacji z rówieśnikami oraz osobą dorosłą,

-diagnozę funkcjonowania społeczno-emocjonalnego dziecka

 

 

 

Psycholog:

E. Bystrzyńska

E.Brzezińska

Zapisy na konsultację w sekretariacie. Pierwsze spotkanie tylko z rodzicem

 

 

październik

środa godzina 16.15 - 17.30

 

 

Zajęcia cykliczne w grupie, 10-12 spotkań

 

TYTUŁ PROGRAMU

ADRESACI PROGRAMU

KRÓTKI OPIS PROGRAMU

PROWADZĄCY

INFORMACJE

PRAKTYCZNE

,,Trening umiejętności społecznych”

 

 

 

 

 

 

 

 

 

uczniowie szkoły podstawowej z  trudnościami w zakresie umiejętności społecznych i komunikacji

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zajęcia grupowe, których celem jest rozwijanie umiejętności społecznych i komunikacyjnych.  Podczas warsztatów uczniowie będą między innymi: doskonalić kompetencje komunikacyjne, kształtować umiejętność wyrażania oraz odczytywania  uczuć i emocji; usprawniać odczytywanie i rozumienie komunikatów niewerbalnych, kształtować umiejętności przewidywania przyczyn i konsekwencji określonych działań własnych oraz innych ludzi, wzbogacać słownictwo.

Prowadzący:

A.Kowalczyk

M.Kornacka

Uczestnicy kwalifikowani są przez specjalistów prowadzących zajęcia.

Warsztaty odbywać się będą w poniedziałki w godzinach 14-15:30.

 Start po utworzeniu grupy wrzesień-październik 2017, czas trwania zajęć 2 godz. lekcyjne.

TYTUŁ PROGRAMU

ADRESACI PROGRAMU

KRÓTKI OPIS PROGRAMU

PROWADZĄCY

INFORMACJE PRAKTYCZNE

„Wesoła matematyka”

 

 

 

 

 

 

 

 

Uczniowie klas IV ze specyficznymi  trudnościami edukacyjnymi w zakresie matematyki

Zajęcia grupowe, których celem jest rozwijanie umiejętności matematycznych.  Na zajęciach będzie kształtowanie i usprawnianie  myślenia operacyjnego, myślenia przyczynowo-skutkowego, umiejętności klasyfikowania,  ćwiczenia arytmetyczne, usprawnianie motoryki dużej i małej, usprawnianie percepcji wzrokowej i  słuchowej, ćwiczenie pamięci, uwagi i koncentracji oraz kształtowanie umiejętności społecznych. 

M.Kornacka

Warsztaty odbywać się będą w piątki w godzinach 13 – 14:30. Start po utworzeniu grupy wrzesień-październik 2017, czas trwania zajęć 2 godz. lekcyjne

TYTUŁ PROGRAMU

ADRESACI PROGRAMU

KRÓTKI OPIS PROGRAMU

PROWADZĄCY

INFORMACJE PRAKTYCZNE

,,Terapia ręki i motoryka mała ‘’

Uczniowie klas II

Na zajęciach dziecko: będzie usprawniać tzw. małą motorykę, czyli precyzyjne ruchy, palców, sprawność ruchową nadgarstka i całej dłoni, będzie kształtowało prawidłowy chwyt pisarski, będzie rozwijało koordynację ruchową dłoni i całego ciała, będzie podnosiło sprawność w zakresie samoobsługi, będzie wdrażało się do prawidłowej postawy ciała podczas zajęć stolikowych, będzie podnosiło swoją motywację do systematycznej pracy, rozbudzało wiarę we własne siły i możliwości

D.Dawidowicz

M.Kornacka

Kwalifikuje pedagog Poradni. Zapisy w sekretariacie Poradni

 

Rozpoczęcie zajęć

Październik- 2017

Czwartek

Godz: 16:00-17:00

TYTUŁ PROGRAMU

ADRESACI PROGRAMU

KRÓTKI OPIS PROGRAMU

PROWADZĄCY

INFORMACJE PRAKTYCZNE

Ruch dla Uczenia się – Move to Learn

Uczniowie klas I-III szkoły podstawowej z trudnościami edukacyjnymi wynikającymi z niedojrzałości do nauki szkolnej, nadpobudliwości psychoruchowej, zaburzeń koncentracji i uwagi oraz problemów neurologicznych

Zajęcia grupowe przeznaczone dla Dzieci z Rodzicami.

Celem warsztatów jest rozwój percepcyjno-motoryczny dziecka prowadzony w oparciu o zasady programu Ruch dla Uczenia się. Metoda „Move to Learn” została stworzona z myślą o dzieciach z różnego rodzaju trudnościami rozwojowymi. Rolą prowadzonych ćwiczeń jest poprawa sprawności ruchowej oraz koordynacji wzrokowo-ruchowej, wzrost kompetencji społecznych, wzmocnienie poczucia własnej wartości oraz poprawa koncentracji uwagi.

M.Kornacka

Uczestnicy kwalifikowani są przez specjalistów prowadzących zajęcia.

Warsztaty w godzinach popołudniowych. Start luty-marzec 2018, czas trwania zajęć 2 godz. lekcyjne.

TYTUŁ PROGRAMU

ADRESACI PROGRAMU

KRÓTKI OPIS PROGRAMU

PROWADZĄCY

INFORMACJE PRAKTYCZNE

„Mówię płynniej”

Uczniowie szkół podstawowych w wieku od 8 do 12 lat z objawami jąkania.

 

Zajęcia to połączenie ćwiczeń: oddechowych, oddechowo - fonacyjnych, artykulacyjnych, mówienia z przedłużaniem samogłosek, delikatnego startu mowy.

Zajęcia mają na celu:

- podwyższenie sprawności narządów aparatu artykulacyjnego,

- uzyskanie umiejętności oddychania brzuszno - przeponowego,

- pogłębienie wdechu, wydłużenie wydechu;

- zmniejszenie objawów jąkania;

 

A.Bielawa

10 zajęć z dziećmi x 50 min., 2 spotkania z rodzicami x 30min./60 min

 

Kwalifikuje logopeda na podstawie przeprowadzonej w Poradni diagnozy logopedycznej

TYTUŁ PROGRAMU

ADRESACI PROGRAMU

KRÓTKI OPIS PROGRAMU

PROWADZĄCY

INFORMACJE PRAKTYCZNE

„Warsztaty kształtowania umiejętności społecznych i emocjonalnych dla młodzieży”

 

Zajęcia przeznaczone są dla młodzieży w wieku 12-15 lat.

 

 

 

 

 

 

 

 

W trakcie zajęć uczestnicy będą: rozwijać kompetencje potrzebne do budowania satysfakcjonujących relacji oraz kształtować umiejętności radzenia sobie z trudnymi emocjami takimi jak złość, lęk, smutek.

Zajęcia będą prowadzone w formie warsztatów, w małej grupie. Dzięki temu uczestnicy będą mieli możliwość przetrenowania nowych umiejętności, uzyskania konstruktywnych informacji zwrotnych od uczestników i prowadzących oraz zmiany  zachowań na bardziej adaptacyjne

A.Koczyk

A.Kowalczyk

 Rekrutacja do udziału w zajęciach odbywa się na podstawie rozmowy kwalifikacyjnej. Zajęcia rozpoczynają się od października. Każde zajęcia trwają 90 minut. Cały cykl zajęć to 8 spotkań. Pierwsze zajęcia rozpoczną się 4 października w godz. 14.30 – 16.00, kolejne będą odbywały się w środy w godzinach 14.30 – 16.00.

RODZICE

 

INDYWIDUALNE FORMY WSPARCIA

 

 

 • Indywidualna pomoc psychologiczna.
 • Pomoc psychologiczna w rozwiązywaniu problemów dziecka w domu i szkole.
 • Konsultacje wychowawcze i rozwojowe.
 • Pomoc psychologiczna i terapeutyczna w obszarze trudności rodzica wpływających na funkcjonowanie i rozwój dziecka.
 • Interwencja kryzysowa.

 

RODZICE – INNE FORMY WSPARCIA

 

TERAPIA RODZIN

         Terapia rodzin jest procesem leczenia, w sytuacji, gdy dziecko w rodzinie ma problemy emocjonalne, społeczne, psychiczne znacznie utrudniające bądź uniemożliwiające prawidłowe funkcjonowanie. Psychoterapia indywidualna jako forma leczenia dziecka jest niewystarczająca, ponieważ ,,niezmienne” funkcjonowanie rodziny jeśli chodzi o komunikację, podział ról, strukturę powoduje, że pomoc indywidualna staje się nieefektywna bądź krótkotrwała. Spotkanie terapeuty rodzinnego polega na  dialogu  z całą rodziną i ma na celu zrozumienie mechanizmów ważnych dla powstania i podtrzymania  objawu u dziecka, oraz poszukania sposobów korekty niewłaściwych przekonań, postaw, komunikacji w rodzinie  Często problemy związane z funkcjonowaniem dziecka w rodzinie, przedszkolu, najbliższym środowisku, powodują bardzo silne, trudne emocje, które uniemożliwiają konstruktywne interakcje w rodzinie i blokują możliwość zmiany, osoba z zewnątrz (terapeuta rodzinny) jest bezpiecznym kanalizatorem zmian, pozwalającym rodzinie własnymi siłami znaleźć najlepsze rozwiązanie w trudnej sytuacji.

            Do takiej formy pomocy zapraszane są rodziny, w których występują kłopoty wychowawcze, odmienne style wychowawcze, sytuacja okołorozwodowa, problemy wynikające ze złej adaptacji w nowej fazie rozwoju, problemy emocjonalne jednego z członków rodziny: wycofanie społeczne, zaburzenia zachowania, objawy psychosomatyczne, zaburzenia nerwicowe, agresja, bądź autoagresja, zaburzenia odżywiania.

 

SESJE RODZINNE ODBYWAJĄ SIĘ SYSTEMATYCZNIE

CO TRZY TYGODNIE (OKOŁO 10-12 SPOTKAŃ) w godz. 16:00-17:30, lub godz. 17.30 – 19.00, wtorki

Kwalifikują terapeuci prowadzący: Agnieszka Koczyk, Lidia Pawelec

 

RODZICE – INNE FORMY WSPARCIA

 

Warsztaty Umiejętności Wychowawczych

Na zajęciach rodzic:

 

 • Będzie zdobywać wiedzę z zakresu rozpoznawania, nazywania i wyrażania emocji, wyznaczania wychowawczych granic, konsekwentnych zachowań, motywowania dziecka do samodzielności i współpracy.
 • Będzie wzmacniać własne kompetencje rodzicielskie.
 • Będzie miał możliwość zrozumienia zachowań, postaw dziecka  sprawiających mu trudności wychowawcze i korekty oddziaływań rodzicielskich, tak by były one skuteczne i sprzyjające rozwojowi dziecka

Edycja jesienna:

październik  - grudzień 2017

Środa, w godz. 17.00 – 20.00, łącznie 10-12 spotkań

Kwalifikuje psycholog, pedagog Poradni prowadzący zajęcia: Agnieszka Koczyk, Agnieszka Kowalczyk

 

NAUCZYCIELE

WSPARCIE INDYWIDUALNE

 

 • Konsultacje w zakresie konstruowania indywidualnych programów dla wychowanków o specjalnych potrzebach edukacyjnych.
 • Konsultacje w zakresie opracowania planów wychowawczych  dla dzieci.
 • Konsultacje w rozwiązywaniu problemów szkolnych.
 • Szkolenia rad pedagogicznych dostosowane do potrzeb określonej placówki.
 • Indywidualna pomoc psychologiczna.
 • Interwencja kryzysowa w trudnych sytuacjach w szkole
 • Pomoc wychowawcom, nauczycielom, specjalistom w organizacji i prowadzeniu zajęć związanych z wyborem kierunku kształcenia i zawodu.

 

UWAGA

Istnieje możliwość przeprowadzenia szkoleń dla pracowników szkół odnośnie : psychologicznych aspektów rozwoju dziecka szkolnego, skutecznej komunikacji z rodzicem dziecka i szkoleń o innej tematyce z obszaru psychopedagogicznego. Zainteresowane szkoły prosimy o pisemne zapotrzebowanie do dyrektora Poradni.

Poradnia planuje na przełomie semestrów organizację i realizację seminarium bądź konferencji na temat ryzykownych zachowań dzieci i młodzieży  związanych z używaniem środków psychoaktywnych szczególnie dopalaczy. Szkoły zainteresowane  uczestnictwem w przedsięwzięciu prosimy o zgłaszanie swojego akcesu do dyrektora Poradni.

                                                                                                                                                                                                   

 

WAŻNE

Głównym celem pracy Poradni jest udzielanie kompleksowej pomocy psychologiczno-pedagogicznej dzieciom i młodzieży oraz wspomaganie rodziców  i nauczycieli w ich wychowawczych i edukacyjnych działaniach na rzecz dzieci.

Korzystanie z usług poradni jest nieodpłatne i nie wymaga skierowania.

Informacje o formach pomocy psychologiczno - pedagogicznej w Poradni umieszczone są na stronie internetowej Poradni: www.ppp22.waw.pl. W razie wątpliwości można zgłaszać się do psychologa opiekującego się placówką z ramienia Poradni.

 

 Serwkom Sp. z o.o.